Uchwała Nr XIV/28/04

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 14.10.2004 roku

 

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

 

                 Na podstawie art.18,ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591, zm.Dz.U. z 2002 r. Nr 23,poz.220; Nr 622 poz.558; Nr 113,poz.984; Nr 214,poz.1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80,poz.717; Nr 162,poz.1588) oraz 50,ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64,poz.593, Nr 99, poz.1001) Rada Gminy w Płośnicy  u c h w a l a  co następuje:

  

§1

 

1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz umożliwiają zapewnienie kontaktu z otoczeniem, zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób wymagających opieki.

 

§2

 

1. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują:

 

a ) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innej przyczyny wymaga pomocy osób drugich, a jest jej pozbawiona

 

b) samotnie gospodarującej, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni zwani dalej „zobowiązanymi do alimentacji” nie mogą takiej pomocy zapewnić z powodu:

-   zamieszkiwania w innej miejscowości niż osoba uprawniona do usług

-  świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania innych czynności zarobkowych, choroby albo niepełnosprawności.

 

c) osobie w rodzinie, która wymaga pomocy osób drugich, a rodzina wspólnie zamieszkująca z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, pracy zarobkowej nie może takiej pomocy zapewnić.

  

§3

 

1. Osoby samotne, samotnie gospodarujące lub osoby w rodzinie zwolnione są całkowicie z opłat za usługi opiekuńcze, jeżeli ich dochód, albo dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8,ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

 

2. Osoby niespełniające warunków, o których mowa w ust.1 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na poniższych zasadach :

 

 

 

% dochodu osoby samotnej, samotnie gospodarującej, dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

 

         Wysokość zwrotu wydatków określona w %

 

Osoby samotnej

   Osoby        samotnie  

        gospodarującej

  Osoby w rodzinie

do 100%

  nieodpłatnie

        nieodpłatnie

        nieodpłatnie

powyżej 100 do 130

             5

                  10

                 15

powyżej 130 do 150

            10

                  15

                 20

powyżej 150 do 180

            15

                  20

                 25

powyżej 180 do 200

            20

                  25

                 30

powyżej 200 do 220

            25

                  30

                 35

powyżej 220 do 250

            30

                  35

                 40

powyżej 250 do 280

            35

                  40

                 45

powyżej 280 do 300

            40

                  45

                 50

powyżej 300

           100

                100

                100

 

§ 4

 

W uzasadnionych przypadkach zwłaszcza, jeżeli zwrot wydatków na usługi opiekuńcze w całości lub części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłyby skutki udzielonej pomocy Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy na wniosek pracownika socjalnego może zwolnić  z odpłatności całkowicie lub częściowo zwłaszcza ze względu na:

 

- udokumentowany fakt ponoszenia znacznych wydatków na leki, środki higieniczne, lub opłat za leczenie, zwłaszcza w przypadkach osób samotnych lub przewlekle chorych.

 

- konieczności ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i wszelkiego rodzaju placówkach wychowawczych     i leczniczo-rehabilitacyjnych.

 

-więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych w tym co najmniej jedna przewlekle chora.

 

§5

 

Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze winna być dokonywana w kasie Urzędu Gminy w Płośnicy do dnia 25 następnego miesiąca (przy czym grudzień do końca grudnia danego roku) na podstawie rachunku wydanego za każdy miesiąc przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płosnicy. 

 

§6

 

Traci moc Uchwała  Nr VI/27/96 z dnia 30 grudnia 1996 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze.

 

§7

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy

 

§9

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                Elżbieta Szymańska