Uchwała Nr XIV/27/04

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 14.10.2004 roku

 

 

w sprawie: nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy

 

 

           Na podstawie art.40,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r., Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214,poz.1806 i Nr 153,poz.1271 i z 2003 r .Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568  i z 2004 r. Nr 102,poz.1065 i Nr 116,poz.1203) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz.593 i Nr 99,poz.1001), Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§1

Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płośnicy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

 

§2

 

Traci moc uchwała Nr II/32/91 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 04 października 1991 roku  w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Płośnicy.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Elżbieta Szymańska