UCHWAŁA Nr XIV/26/04

Rady Gminy Płośnica

z dnia 14.10.2004 roku

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Płośnica

Na podstawieart.18 ust.2 pkt15 i art. 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23,poz.220, Nr 62,poz.558,     Nr 113,poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806 z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 roku Nr 132, poz 622,  z 1997 roku Nr 60, poz.369, Nr 121, poz.770, z 2000 roku Nr 22, poz.272, z 2001 roku Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz.1800, z 2002 roku Nr 113, poz.984, z 2003 roku Nr 7, poz.78, z 2004 roku Nr 96, poz.959) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Działdowie, Rada Gminy Płośnica uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płośnica - stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 3. Tracą moc:

1.       Uchwała Nr IV/21/97 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 30 lipca 1997 roku w sprawie:  szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie.

2.       Uchwała Nr VII/67/99 Rady Gminy Płośnica z dnia 16 grudnia 1999 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                        Elżbieta Szymańska