Uchwała Nr XIV/25/04

Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 14.10.2004 roku 

 

w sprawie: zmian  budżetuGminy  na rok 2004. 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(z 2001 roku Dz.U. Nr 142,poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984,Nr153,poz.1271; Nr 214, poz.1806;z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203) oraz art.109, art.124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 roku Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96,poz.874, Nr 166,poz.1611, Nr189,poz.1851; z 2004 roku Nr 19,poz.177,Nr 93,poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291 Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1. 1. Dokonać zwiększenia Budżetu Gminy Płośnica o kwotę 68.000zł w dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały:


2.
Dokonać zmian w Budżecie Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.


3.
Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

Dochody – 9.679.434zł

Wydatki – 9.582.660zł

 

§2. Wykonaie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                     Elżbieta Szymańska