PROTOKÓŁ Nr XIII/2004


z posiedzenia XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy
odbytej w dniu 14 września 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Elżbiety Szymńskiej- Przewodniczącej Rady Gminy

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz.10.00, a zakończyło się o godz.12.00.

 
Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy- 15 osób

Obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności- 14 Radnych

Poza gronem Rady Gminy, udział w posiedzeniu wzięli:

 

1. M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica

2. Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy

3.Katarzyna Zakrzewska –Sekretarz Gminy

4.Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta

 

 

Przebieg posiedzenia:

Pani Elżbieta Szymańska - Przewodnicząca Rady Gminy otwierając obrady XIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy powitała wszystkich zebranych i stwierdziła, że na sali narad obecnych jest 14 Radnych, co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym odczytała następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenia prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy z dnia 24 czerwca 2004 roku oraz przyjęcie protokołu z posiedzenia XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy z dnia 14 lipca 2004 roku.
  4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Płośnica na rok 2004.
  5. Wolne wnioski zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

 

Protokół Nr XI z posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytego w dniu 24 czerwca 2004 roku został wyłożony na sali narad w celu umożliwienia wszystkim Radnych dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili - przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

 

Protokół Nr XII z posiedzenia Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytego w dniu 14 lipca 2004 roku został wyłożony na sali narad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią .

 

Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili- przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia  uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Płośnica na rok 2004.

Poinformował Radnych, że należy dokonać zwiększenia budżetu Gminy Płośnica o kwotę 18.700zł w  dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie  z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały oraz dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr3 do uchwały. Uchwała ta jest niezbędna jako załącznik do wniosku na budowę kanalizacji  sanitarnej Rutkowice, Mały Łęck, Płośnica celem otrzymaniu środków z Programu ZPORR.

 

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin- dlaczego dochody wzrosły o milion zł i wydatki zwiększyły się o 900.000 zł w stosunku do  sprawozdania z półrocza?


Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice  wystąpił z zapytaniem skąd powstało zwiększenie w wydatkach o kwotę 4.700zł?


Pan M. Michał Niedźwiecki –Wójt Gminy –
jest to kwota otrzymana z wpływów od mieszkańców.

 

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy  sprawozdanie dotyczyło budżetu za I półrocze 2004 roku , w drugim półroczu wprowadzono środki uzyskane z SAPARD w związku z tym dochody wzrosły o około miliona zł. Jest to odzwierciedlone w projekcie uchwały budżetowej.

 

Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica  zapytał co będzie jeśli Gmina nie otrzyma środków z programu ZPORR to czy  będzie budowana kanalizacja w szkole?

 

Pan M. Michał Niedźwiecki –Wójt Gminy – po przeanalizowaniu budżetu Gminy na przyszły rok będziemy wiedzieli jakimi dysponujemy środkami i jakie inwestycje będziemy realizować.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.

Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie. Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 14 Radnych. Podjęta uchwała otrzymała Nr XIII/24/2004.

 

Ad. pkt 5.

 

Wolne wnioski i zapytania.

 

Pan Wiesław Rudnicki – Radny wsi Gralewo  zapytał jak przebiega budowa kanalizacji i wodociągów?


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy -
 wyjaśnił, że prace przy budowie kanalizacji i wodociągów przebiegają zgodnie z harmonogramem.

 

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin – wystąpił z zapytaniem czy jest możliwość aby chodnik we wsi Niechłonin został pobudowany w całości tj. 350mb przy wykorzystaniu kostki składowanej przez okres zimowy w miejscowości Gruszka?

 

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta – wyjaśnił, że zgodnie z porozumieniem, które zawarliśmy ze Starostwem Powiatowym w Działdowie zrealizowane zostanie tylko 260mb chodnika ponieważ tyle zostało zaplanowane na rok bieżący natomiast o ile Radni z Niechłonina  potrafią wytłumaczyć zmianę treści porozumienia mieszkańcom Gruszki wybudowanie w całości jest możliwe.

 

Pan Jan Kawka – Radny wsi Turza Mała – zgłosił potrzebę naprawy dziur na drodze do Murawek oraz wycięcie krzewów i uporządkowanie terenu gdzie znajduje się kontener na śmieci w Turzy Małej.

  

Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica  - wystąpił  z zapytaniem jak będzie podłączona kanalizacja do budynku?

 

Pani Halina Jabłońska – inspektor – poinformowała, że będzie robiona wcinka w istniejącą kanalizację pomijając szambo.

 

Pan Tadeusz Zajdziński – Radny wsi Wielki Łęck – złożył wniosek o przywrócenie autobusu relacji Wielki Łęck, Przełęk, Jabłonowo o godz. 1030.

 

Radni zgłosili wniosek o zmianę czasu oświetlenia od godz. 2000 do godz. 2300 .

 

Pani Maria Wodzyńska – Radna wsi Skurpie – zgłosiła wymianę żarówek w lampach ulicznych.

 

Ad. pkt 6.

 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła XIII obrady Rady Gminy w Płośnicy.

 

 

                                                                         Przewodnicząca Rady  Gminy

                                                                         Elżbieta Szymańska