Zarządzenie Nr 29/2004
Wójta Gminy Płośnica

z dnia 31 sierpnia  2004 roku 

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.)  oraz §9 pkt2 uchwały Nr IX/1/2004 z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2004 zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

1.       rozdysponować rezerwę budżetową w kwocie 6.030zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2.       Dokonać przeniesień w wydatkach w budżecie Gminy Płośnica  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Płośnica

                                                                                                       M. Michał Niedźwiecki