Zarządzenie Nr 25/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 25 czerwca 2004 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na rok 2004.

 

 

            Na podst.art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn.zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

 

 

§1.

  1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 1.104 zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia.
  2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

Dochody 8.618.347 zł

Wydatki  8.521.573 zł

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                     

                                                                              Wójt Gminy Płośnica

                                                                                    M. Michał Niedźwiecki