Zarządzenie Nr 24/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 08 czerwca  2004 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku , Nr 15, poz.148 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

  1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 7.700zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.
  2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

 

DOCHODY – 11.160.243 zł

WYDATKI –  11.063.469 zł

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Płośnica

                                                                                                       M. Michał Niedźwiecki

 

 

  

 

UZASADNIENIE

 

Dział 751 – Kierownik Krajowego Biura Wyborczego przyznał dotację celową na zadania zlecone dla Gminy Płośnica w kwocie 7.700zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych  powołanych w wyborach do Parlamentu Europejskiego