Zarządzenie Nr 23/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 31 maja 2004 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku , Nr 15, poz.148 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

 

  1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 13.522zł w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do zarządzenia.
  2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

DOCHODY – 11.152.543 zł

WYDATKI – 11.055.769 zł

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                                       Wójt Gminy Płośnica

                                                                                                       M. Michał Niedźwiecki

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Dział 852 – Pomoc Społeczna – Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją Nr FB 64/2004 z dnia 24 maja 2004 roku  zwiększył dotację o kwotę 1.001zł w rozdz.85212 z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych.

 

- decyzją Nr FB 65/2004 z 25 maja 2004 roku zwiększył dotację celową o kwotę 12.521 zł w rozdz. 85212 z przeznaczeniem na wypłatę matce lub ojcu opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka dodatku do zasiłku rodzinnego, a z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania środki pochodzące z rezerw celowych zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2004.