Zarządzenie Nr 21/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 31 marca 2004 roku

 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Płośnica na 2004 rok

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§1.

  1. Dokonać zwiększenia w budżecie Gminy Płośnica o kwotę 29.612zł w dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
  2. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

Dochody – 10.200.923 zł

Wydatki  10.104.149 zł

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Płośnica

                                                                                         M. Michał Niedźwiecki

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Załącznik

                                                                                                                                        do Zarządzenia Nr 21/2004

                                                                                                                                                 Wójta Gminy Płośnica

                                                                                                                                        z dnia 31 marca 2004 roku

 

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Nazwa klasyfikacji budżetowej

Plan przed zmianami

Zmiany

Plan po zmianach

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

801

 

 

 

 

 

Oświata i Wychowanie

 

 

0

 

 

2.730

 

 

 

2.730

 

 

80 101

 

 

 

Szkoły Podstawowe

 

0

 

2.523

 

 

2.523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80110

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

Gimnazja

 

 

 

 

0

 

0

 

 

 

 

2.523

 

207

 

 

 

 

 

 

2.523

 

207

 

 

 

 

 

 

900

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

 

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

 

 

 

 

0

 

 

1.703.000

 

 

 

 

207

 

 

26.882

 

 

 

 

 

207

 

 

1.729.882

 

 

 

90015

 

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

 

0

 

 

26.882

 

 

 

26.882

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej  oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

26.882

 

 

 

 

 

 

 

 

26.882

 

 

 

OGÓŁEM

10.171.311

29.612

 

10.200.923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Nazwa klasyfikacji budżetowej

Plan przed zmianami

Zmiany

Plan po zmianach

Zwiększenia

Zmniejszenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

801

 

 

 

 

Oświata i wychowanie

 

3.921.406

 

2.730

 

 

3.924.136

 

80101

 

Szkoły Podstawowe

2.782.500

2.523

 

2.785.023

 

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych

7.500

2.523

 

10.023

 

80110

 

Gimnazjum

798.400

207

 

798.607

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych

 

3.000

 

207

 

 

3.207

900

 

 

Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

 

 

2.483.989

 

 

26.882

 

 

 

2.510.871

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

145.000

 

26.882

 

 

171.882

 

 

4260

Zakup energii

112.000

20.000

 

132.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

33.000

 

6.882

 

 

39.882

 

 

 

OGÓŁEM

10.074.537

29.612

 

10.104.149

 

 

 

UZASADNIENIE

 

DZIAL 801 – Wojewoda Warmińsko-Mazurski decyzją M.F.B/16/2004 z 24 lutego 2004 roku zwiększył dotację celową na dofinansowanie bieżących zadań własnych realizowanych przez gminę o kwotę 2.730zł z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją podkomponentu B2”EDUKACJA”.

 

DZIAL 900 Wojewoda Warmiński decyzją Nr FB 7/2004 z dnia 12 lutego 2004 roku przyznał dotację celową 26.882zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 roku z tytułu finansowania dróg publicznych.