Zarządzenie Nr 30/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 20 września 2004 roku

 

w sprawie: określenia ceny jednostkowej usługi za odbiór nieczystości stałych do Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) postanawiam, co następuje:

 

§1.

Ustalam cenę jednostkową usługi za przyjmowanie na zlewisku nieczystości płynnych Oczyszczalni Ścieków w Płośnicy w wysokości 2,.00zł za 1m3  ścieków płynnych.

 

§2.

Opłaty za przyjmowanie nieczystości płynnych przyjmowanych przez Oczyszczalnię Ścieków pobierane będą przez upoważnionego pracownika.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 września 2004 roku.

 

                                                                                         Wójt Gminy Płośnica

                                                                                         M. Michał Niedźwiecki