Zarządzenie Nr 29/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Płośnica za I półrocze 2004 roku.

 

 

            Na podstawie art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003 roku, Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz art.13, pkt5 ustawy z dnia 07 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 55, poz.577) Wójt Gminy Płośnica zarządza, co następuje:

  

§1.

 

Przyjąć informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2004 według którego:

 

-          plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 8.650.025zł

-          wykonanie                                                              4.479.063zł

-          plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 8.553.251zł

-          wykonanie                                                              3.579.919zł 

 

 

 

§2.

 

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać:

 

1.Radzie Gminy

2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                         Wójt Gminy Płośnica

                                                                                         M. Michał Niedźwiecki