Zarządzenie Nr 27/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 26 lipca 2004 roku

 

w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płośnicy.

 

 

 

            Na podstawie art.30, ust.1 i ust.2 pkt5 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 roku; Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.5c pkt 2 art.36a ust.8 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 roku, Nr 67, poz.329 ze zmianami) Wójt Gminy Płośnica zarządzam, co następuje:

 

 

§1.

 

Powierza się Panu Erykowi Kubiak  stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płośnicy w okresie od dnia 01 września 2004 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

Uprawnienia i obowiązki Pana, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wysokość dodatku funkcyjnego określają odrębne przepisy.

 

§2.

 

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem 01 września 2004 roku.

 

                                                                                         Wójt Gminy Płośnica

                                                                                         M. Michał Niedźwiecki