Zarządzenie Nr 25/2004

Wójta Gminy Płośnica

z dnia 17 maja 2004 roku

 


w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej.
 

 

 

            Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia       29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,poz.177 zpóźn.zm.) postanawiam, co następuje:

 

§1.

  Powołuję stałą komisję przetargową w następującym składzie:

 

  1. Katarzyna Zakrzewska- przewodnicząca komisji
  2. Halina Jabłońska – członek
  3. Kazimierz Podlasin – członek

§2.

Do obowiązków komisji przetargowej należy przeprowadzanie przetargów organizowanych przez Gminę Płośnica.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         Wójt Gminy Płośnica

                                                                                         M. Michał Niedźwiecki