PROTOKÓŁ NR XII/2004

 

z posiedzenia XII Sesji Rady Gminy

w Płośnicy odbytej w dniu 14 lipca 2004 roku

w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy

 

  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 900, a zakończyło się o godz. 1200.

 

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy – 15 osób


Obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności – 14 Radnych (załącznik Nr 1)


Poza gronem Rady Gminy, udział w posiedzeniu wzięli:
 

  1. M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  2. Teresa Jędraszek – Skrabnik Gminy
  3. Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
  4. Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy otwierając obrady XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy powitała wszystkich zebranych i stwierdziła, że na sali narad obecnych jest 14 Radnych, co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym odczytała następujący porządek obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przedstawienie informacji w sprawie otrzymania środków z programu SAPARD na budowę kanalizacji w Płośnicy.

4.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Płośnica na rok 2004.

5.       Interpelacje

6.       Wolne wnioski i zapytania.

7.       Zamknięcie obrad.

 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów. 

  

Ad. pkt 3.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy przedstawił informację o otrzymaniu środków z programu SAPARD na budowę kanalizacji w Płośnicy. Promesę otrzymaliśmy dnia 08 lipca 2004 roku. W związku z krótkim terminem związanym z podpisaniem umowy (do 15 lipca) byliśmy zmuszeni zwołać posiedzenie Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, na której musimy przesunąć środki z budżetu oraz podjąć stosowną uchwałę.

Otrzymaliśmy kwotę 1.095.105 zł, na budowę 4 przepompowni wraz z kanałami na terenie miejscowości Płośnica. Inwestycja ta powinna być zakończona do końca listopada 2004 roku. Wykonawcą tej inwestycji będzie Firma „SANMEL” z Brodnicy, która wygrała przetarg i jest dalej związana z nami umową. Wykonawca zobowiązał się do wykonania  robót w terminie 4,5 miesiąca.

     Informuję Państwa również, iż po koniec roku będziemy zmuszeni do zaciągnięcia krótko terminowego kredytu pomostowego na zapłacenie kanalizacji.

 

Pan Włodzimierz Wasiek – Radny Gminy wystąpił z zapytaniem, czy te środki z SAPARD na pewno otrzymamy?

 

Wójt Gminy- M. Michał Niedźwiecki – jak mówiłem dnia 08.07.2004 roku otrzymaliśmy promesę.

 

Pan Wiesław Rudnicki- Radny wsi Gralewo – zapytał czy będzie realizowana inwestycja budowy wodociągów?

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – wyjaśnił, że jesteśmy już po podpisaniu umów z Wykonawcą budowy wodociągów.

 

Pan Paweł Rozentalski - Radny wsi Rutkowice - wystąpił z zapytaniem o dalsze inwestycje na terenie Gminy?

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił, że złożyliśmy wnioski o środki na dalszą budowę kanalizacji  w miejscowości Rutkowice i Mały Łęck i wodociągu w Turzy Małej do ZPORR, lecz odpowiedź otrzymamy dopiero w miesiącu wrześniu.

 

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin wystąpił z zapytaniem w jakim kierunku będą się posuwały dalsze inwestycje?, czy trzeba by było już opracowywać dalszą dokumentację w celu podłączania pozostałych wsi do kanalizacji w Płośnicy aby wykorzystań środki z projektu ZPORR?

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił, że w przyszłości będziemy w dalszym ciągu kontynuować i rozbudowywać  nasze rozpoczęte inwestycje 

  

Ad. pkt 4.

 

Przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2004

Przewodnicząca Rady Gminy
poprosiła Panią Teresę Jędraszek – Skarbnika Gminy o przedstawienie i uzasadnienie potrzeby podjęcia wyżej wymienionej uchwały.

 

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że od poprzedniej Sesji wystąpiły zmiany  w budżecie, na które dostaliśmy środki  na określone zadania.

Otrzymaliśmy  kwoty: 1.104,00zł  z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną dla dzieci, 27.500.00 zł. na dożywianie dzieci i 150 zł. za przeprowadzenie egzaminu o awans zawodowy nauczyciela z tego dochody wynoszą 8.650.025,00zł, wydatki 8.553.251,00zł po zatwierdzeniu uchwały budżet ulegnie zmianie i zwiększy się o kwotę 1.145.105,00 zł. w dochodach i wydatkach zgodnie z załącznikiem 1,2 oraz załącznik 3 inwestycje  z tego dochody będą wynosiły 9.795.130 zł. a wydatki 9.698.356 zł. Kwota 1.095.105,00 zł. to środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z SAPARD, kwota 50.000,00zł to wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

 

Pani Elżbieta Szymańska- Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu  na rok 2004 i poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.

Za podjęciem wyżej wymienionej uchwały Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie. Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 14 Radnych. Podjęta uchwała otrzymała Nr XII/23/2004  wraz z projektem stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

  

Ad. pkt 5 i 6.

 

Interpelacje:

 

Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice – zwrócił się z zapytaniem w sprawie budynku po byłej szkole podstawowej w Rutkowicach- czy ten budynek będzie przeznaczony do sprzedaży i kto ma nadzór nad tym budynkiem – ponieważ jest już częściowo rozbierany?

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy -  poinformował, że klucze do tego budynku oraz nadzór ma sołtys wsi Pani Bożena Szuba. Zwrócił się do radnych aby zadecydowali co dalej z budynkiem – czy będzie przygotowywany do sprzedaży ? czy oddany na potrzeby wsi?

 

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przygotowaniem budynku do sprzedaży w całości.

 

Pan Wiesław Rudnicki – Radny wsi Gralewo -  jak długo potrwa sprawa podziału energii elektrycznej w budynku po byłej szkole podstawowej w Gralewie?. Czy jest możliwość aby przyszli lokatorzy sami dokonali za pomocą elektryka podział energii?

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – odpowiedział, że interweniowaliśmy w tej sprawie do Zakładu Energetycznego i poczekamy jeszcze do końca lipca z dalszą interwencją.

Poinformował, że wpłynął wniosek z Parafii w Płośnicy w sprawie przekazania działek o nr 325/1; 325/2 położonych przy dawnej Szkole Podstwowej w Płośnicy na poprawę zagospodarowania nieruchomości parafialnych( wybudowanie kostnicy parafialnej wraz z parkingiem).

 

Wójt poinformował Radnych, że w związku z przebudową drogi powiatowej przy ul. Kościelnej Starostwo Powiatowe pomogłoby też wybudować parking przy kościele.

 

Pan Włodziemierz Wasiek – Radny wsi Płośnica- wystąpił z prośbą o jak najszybsze rozpatrzenie wniosku, ponieważ  możemy nie wyrobić się czasowo w podjęciu stosownej decyzji przed rozpoczęciem remontu drogi przez Starostwo Powiatowe.

 

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin –  wystąpił z propozycją aby Radni wspólnie przeprowadzili wizję w terenie.

Radni wspólnie na Sesji ustalili, że  przeprowadzą wizję lokalną w terenie oraz wszelkie zmiany ustalą z użytkownikami wyżej wymienionych działek i mieszkańcami.

  

Pan Rudnicki Wiesław – Radny wsi Gralewo – zapytał czy wpłaty od mieszkańców na wodociąg są zgodne z prawem?

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – wyjaśnił, że w naszej Gminie wpłaty od mieszkańców pobierane są po podpisaniu porozumienia między Gminą, a mieszkańcem – ustawowo są opłaty tzw. opłaty adiacenckie ustalane w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń  infrastruktury technicznej, których my nie wprowadzamy dlatego też podpisujemy porozumienia z mieszkańcami.

 

Pan Stanisław Orłowski – Radny wsi Gródki  w imieniu mieszkańców miejscowości Gródki podziękował za szybką interwencję Wójta do Ekologicznego Związku Gmin w sprawie odbierania stałych odpadów.

 

Pani Bożena Kowalska – Radna wsi Jabłonowo- wystąpiła z wnioskiem o wycięcie gałęzi przy drodze z Jabłonowa do Niechłonina.

 

Ad. pkt 7.

 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła XII obrady Rady Gminy w Płośnicy.

 

 

                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                Elżbieta Szymańska