PROTOKÓŁ NR XI/2004

 

z posiedzenia XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy

w Płośnicy odbytej w dniu 24 czerwca 2004 roku

w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000, a zakończyło się o godz. 1400.

 

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy – 15 osób


Obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności – 15 Radnych


Poza gronem Rady Gminy, udział w posiedzeniu wzięli:
 

  1. M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  2. Teresa Jędraszek – Skrabnik Gminy
  3. Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
  4. Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta
  5. Sołtysi poszczególnych wsi według załączonej listy obecności – 11 osób
  6. Zaproszeni goście: Barbara Kramkowska – delegat do Izb Rolniczych, Adam Kowalski – konsultant (Plan Rozwoju Lokalnego).

Przebieg posiedzenia:

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy otwierając obrady XI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy powitała wszystkich zebranych i stwierdziła, że na sali na rad obecnych jest 15 Radnych, co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym odczytała następujący porządek obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z posiedzenia XI zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

4.       Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5.       Interpelacje.

6.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płośnica.

7.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Płośnica na rok 2004.

8.       Odpowiedzi na interpelacje.

9.       Wolne wnioski i zapytania.

10.   Zamknięcie obrad.

 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.


Ad. pkt 3

 

Protokół Nr X/ 2004  z posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytego w dniu 29 kwietnia 2004 roku został wyłożony na sali narad  w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy przedstawił sprawozdania z działalności między Sesjami:

 

-          wnioski do SAPARD , które zostały złożone zostały przyjęte ale z powodu braku środków zostały załatwione odmownie w związku z tym przystąpiliśmy do opracowania wniosków celem uzyskania środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

-          opracowano Plan Rozwoju Lokalnego

-          jesteśmy w trakcie opracowania studium wykonalności,

-          wykonano remont drogi przy ul. Dworcowej w miejscowości Płośnica,

-          zostało uregulowane skrzyżowanie w miejscowości Gralewo,

-          przygotowano i podpisano porozumienie wspólnie z Powiatem o realizacji odnośnie położenia chodników w miejscowości Płośnica, Gruszka, Niechłonin,

-          przystąpiono do bieżących remontów szkół,

-          wyrównano drogi w gminie Płośnica,

-          Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Płośnicy zajęła I miejsce w przeglądzie orkiestr strażackich w Ciechocinku co kwalifikuje ją do uczestnictwa w przeglądzie ogólnopolskich orkiestr dętych,

-          Odbyły się zawody sportowo-pożarnicze w miejscowości Gródki.

 

Poza tym Urząd Gminy załatwiał wszystkie sprawy, które wynikały z dnia codziennego Gminy. Dziękuję.

 

Ad. pkt 5.

 

Interpelacje:

 

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji Budżetu – wystąpił  z zapytaniem w sprawie selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych - poinformował, że  zostały zmienione terminy odbioru odpadów- samochód przejeżdża tylko główną drogą a nie zbiera z całej wsi.

 

Pani Elżbieta Szymańska- Przewodnicząca Rady Gminy – powitała konsultanta z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, który przedstawił główne zagadnienia dotyczące Planu Rozwoju Lokalnego.

 

Pan Adam Kowalski – Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z dokumentów, który jest konieczny w celu złożenia wniosku do ZPORR. Na szczeblu krajowym powstał Narodowy Plan Rozwoju i na podstawie tego Planu pod ten plan podlega 6 programów operacyjnych, które służą temu by składać projekty i wykorzystywać pieniądze z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Jednym z tych 6 programów  jest program ZPORR, który  w największym stopniu ma możliwości finansowania  działań na obszarach wiejskich w rozwoju gospodarki lokalnej. Jest to Plan na lata 2004-2006 z możliwością prognozy na kolejne lata – do 2013 roku.

ZPORR przewiduje trzy główne priorytety: rozbudowa i modernizacja infrastruktury w konkurencyjności regionów, czyli podniesienie poziomu zwodociagowania , które w Gminie wynosi 87%, podniesienie poziomu skanalizowania, który nie jest za wysoki.

Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, infrastruktura ochrony środowiska, oczyszczalni ścieków, infrastruktura społeczna itd.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem mobilnym, który będzie monitorowany na każdym etapie. Wszelkie zmiany w planie powinny być wspólnie konsultowane i wprowadzane w życie.

 

Pan Stanisław Orłowski – Radny wsi Gródki – wystąpił z zapytaniem dlaczego inwestycja dokończenia budowy sali gimnastycznej w miejscowości Gródki została ujęta w Planie Rozwoju Lokalnego na rok 2007? A winna być zrobiona w tej kadencji do roku 2006.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – wyjaśnił, że inwestycja dokończenia budowy sali gimnastycznej w Gródkach została przesunięta na lata następne z powodu braku środków na jej realizację - o ile będzie możliwość otrzymania środków pomocowych będziemy starali się to zrealizować w bieżącej kadencji.

Udział własny środków będzie wykorzystany na realizację inwestycji budowy wodociągów i kanalizacji przed dokończeniem sali gimnastycznej.

 

Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice – wystąpił z zapytaniem odnośnie procedury składania wniosków do ZPORR, jaki jest termin składania i odpowiedzi na złożone wnioski? Kto rozpatruje składane wnioski?

 

Pan Adam Kowalski – UWM – pod poszczególne działania ogłaszane są konkursy. Obecnie realizowany jest Priorytet 1.6  oraz Priorytet 3.1. Poinformował, że na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej znajdują się informacje odnośnie adresu, terminu i osób do których należy składać wnioski.

Weryfikacją wniosków zajmuje się Komitet wyznaczony przez Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Pan Margalski Stanisław – Radny wsi Gródki – zwrócił uwagę, że w Planie jest błędny zapis ponieważ Ośrodek Zdrowia znajduje się w Niechłoninie,  a nie w miejscowości Gródki.

 

Ad. pkt 6.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płośnica i poprosiła Szanownych Radnych o głosowanie.


Za podjęciem wyżej wymienionej uchwały głosowało 15 Radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Podjęta uchwała otrzymała Nr XI/ 21/2004 i wraz z Planem Rozwoju Lokalnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Ad pkt 7.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy – przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Płośnica na rok 2004 – poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie i uzasadnienie podjęcia ww. uchwały.

 

Pani Teresa Jędraszek  - Skarbnik Gminy – poinformowała Radnych, że w budżecie Gminy zapisane są środki z SAPARD w kwocie 1.650.000zł, których nie otrzymamy  i nie ma potrzeby zawyżania budżetu i wprowadzania tych środków do Planu Rozwoju Lokalnego. Proponuję zmniejszyć budżet po stronie dochodowej i wydatkowej o wyżej wymienioną kwotę.  Jeżeli środki wpłyną będą ponownie wprowadzane do budżetu. Inne zmiany przedstawiane zostały na  posiedzeniach komisji  i zostały wprowadzone do budżetu. Zmniejszenie budżetu nastąpiło o kwotę 2. 543.000 zł. Wszyscy Radni otrzymali informację o zmianach w budżecie.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy wyraziła opinię Radnych, że  w związku z zaistniałą sytuacją najważniejszą sprawą jest budowa wodociągów we wsi Prioma Rutkowice i Gralewo Murawki dlatego też wszystkie środki zapisane w budżecie Gminy zostały przekazane na te inwestycje.

Poproszę teraz Przewodniczącego Komisji Budżetu Pana Stanisława Orłowskiego o przedstawienie wspólnej opinii  Komisji  dotyczącej budowy wodociągów.


Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji Budżetu –
w imieniu wszystkich członków poszczególnych komisji oraz Przewodniczących wyraził opinię o zgodności co do dalszej inwestycji budowy wodociągów ze środków własnych

 

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin -  zwrócił uwagę, że w otrzymanym projekcie  uchwały wystąpił błąd. Ostateczny dochód wynosi 9.617.243 zł wydatki 8.520.469zł z czego wynika, że mamy rezerwę aż 1.096.774zł- uprzejmie proszę Panią Skarbnik o wyjaśnienie tego zapisu.

 

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że jest to błąd maszynowy, który zapisany został w projekcie uchwały natomiast w załącznikach do uchwały po stronie dochodów i wydatków jest zapisana prawidłowa  kwota.


Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
odczytała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2004i poprosila Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.


Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie .

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych.

 

Podjęta uchwala otrzymała Nr/22/2004 i wraz z projektem stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

  

Ad. pkt 8.

 

   Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje:

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił:


- poinformował, że zgłosił do firmy OSADUS, że z terenu Gminy nie są odbierane odpady zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i postarają się to w jak najszybszym czasie uregulować  

 

Ad.pkt 9

 

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin – cyt...  ”dokonując przesunięć w budżecie z kanalizacji w Płośnicy kwoty 550.210 zł na wodociągi zostaje 340.000zł na kanalizację w Płośnicy – czy te pieniądze będą wysiały czy jest jakaś szansa, że otrzymamy jakieś pieniądze z zewnątrz i ta kanalizacja będzie zrobiona.”

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Plośnica  - te pieniądze zostają w dalszym ciągu na tym dziale i o ile będzie możliwość uzyskania środki z ZPORR to kanalizacja będzie zrealizowana. 

Jeżeli ktoś z mieszkańców Płośnicy chce wycofać swoje  środki na kanalizację to może je wycofać, jeżeli nie chce wycofać to może je nadal pozostawić ponieważ ta inwestycja będzie na pewno realizowana po otrzymaniu środków z Programu ZPORR.


Pan Stanisław Dudek – Radny miejscowości Przełęk –
zwrócił się z prośbą do Wójta o wyjaśnienie sołtysom sprawy budowy wodociągów cyt... jakie miejscowości będą robione jak wygląda na dzień dzisiejszy sprawa z przetargami jak daleko to jest zaawansowane no i oczywiście kiedy ta woda poleci?”

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica  - poinformował sołtysów, że jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji budowy wodociągów i do końca miesiąca października będzie zakończona wyżej wymieniona inwestycja. W połowie lipca zostaną rozpoczęte roboty ziemne. Mamy podpisane umowy z mieszkańcami, które są nadal aktualne. Jesteśmy w trakcie przetargu a otwarcie ofert nastąpi 07 lipca 2004 r. W tym roku zamierzamy złożyć wniosek na wodociąg dla wsi Turza Mała i pozostaną nam jeszcze kolonie około 17 m wodociągu.


Pan Stanisław Dudek – Radny wsi Przełęk
wystąpił z zapytaniem czy Gmina posiada aktualny Plan Zagospodarowania Przestrzennego bo jest problem, gdy ktoś złoży wniosek o pozwolenie na budowę, będzie wchodziła też sprawa zalesień i dlaczego jest on nieaktualny


Pan Piotr Psiuk – Sołtys wsi Wielki Łęck
wystąpił z zapytaniem co było przyczyną, że Gmina nie otrzymała dofinansowania z SAPARD

-          na jakiej zasadzie odbywa się finansowanie z ZPORR czy na takiej samej co SAPARD,

      czy są inne warunki


Pan Kazimierz Karczewski – Sołtys wsi Murawki
– zgłosił aby wykoszono pobocza ponieważ jest to jedna z przyczyn kolizji na drogach


Pan Zenon  Łużewicz  - Sołtys wsi Skurpie
  zapytał kiedy będzie równiarka i czy będzie remontowana droga Turza Wielka – Skurpie


Pani Maria Wodzyńska – Radna wsi Skurpie
wystąpiła z zapytaniem o dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Płośnicy ze Skurpia i Rutkowic, czy będą jakieś zmiany, czy tak jak  w roku ubiegłym


Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin
– zapytał co dalej będzie z Domem Kultury w Niechłoninie czy zostanie z tymi oknami zabitymi deskami, czy będą wstawione okna


Pani Barbara Bartkowska – Sołtys wsi Prioma
zgłosiła o nawiezienie żwiru przed przejazdem kolejowym


Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice
zgłosił naprawę odcinka drogi do Pana Gajewskiego, zasypanie dziur


Pan Wiesław Rudnicki – Radny wsi Gralewo
–wystąpił z wnioskiem  o naprawę drogi                      w kierunku Koszelew


Pan Stanisław Dudek – Radny wsi Przełęk
– zapytał, czy jest coś robione w kierunku porozumienia z Panem Lewandowskim, aby odstąpił kawałek ziemi i moglibyśmy sami wywozić żwir na drogi


Pan  Grzywacz – Sołtys wsi Niechłonin
zgłosił wniosek o koszenie rowów i nawiezienie dróg żwirem.

 

Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta  -  udzielił odpowiedzi na wnioski i zapytania Sołtysów i Radnych


- w miarę posiadanych środków będziemy remontować i nawozić drogi

- jesteśmy po rozmowie z Panem Lewandowskim i chcemy dojść do porozumienia w sprawie ziemi skąd można by było czerpać żwir

- będziemy się starali wykaszać rowy przy naszych drogach przy pomocy pracowników jakich mamy , choć w pierwszej kolejności są remonty w szkołach oraz budowa chodników wspólnie ze Starostwem

- wniosek w sprawie wykaszania rowów przy drogach Powiatowych, że jest to tylko pasek 40 cm skierujemy do Powiatowego Zarządu Dróg


Pan M. Michał Niedźwiecki –Wójt Gminy
udzielił dalszych odpowiedzi:

-          plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z powodu wejścia w życie nowej ustawy, która go unieważniła, z jednej strony jest to plusem a zarazem i minusem dla gminy ponieważ wydłuża to inwestycje czasowo, ale daje możliwość zlokalizowania inwestycji w każdym miejscu o ile nie jest ona sprzeczna z innymi ustawami. Do konkretnej inwestycji my musimy zrobić ustalenia ze Starostwem, Wojewodą  oraz innymi służbami. Będziemy na posiedzeniach komisji rozpatrywali czy będziemy realizować ten plan czy postępować tak jak dotychczas robiliśmy.

-          w sprawie SAPARD przyczyną ,że nie dostaliśmy dofinansowania na nasze inwestycje był brak pieniędzy, wnioski nasze zostały zakwalifikowane otrzymały pewną ilość punktów, w zależności od ilości punktów zajmowaliśmy określone miejsce na liście rankingowej

-          w sprawie finansowej SAPARD i ZPORR jest ta różnica, że w przypadku SAPARD nie mogliśmy zacząć inwestycji dopóki nie otrzymamy środków, natomiast w ZPORR my możemy rozpocząć inwestycje przed otrzymaniem środków.

-          w sprawie Domu Kultury w Niechłoninie będziemy starali się  zamontować okna, które zostały wymienione w Domu Strażaka i musimy wspólnie się zastanowić, w którym kierunku podjąć działania?

-          dowóz dzieci będzie zapewniony od 01 września 2004 roku  i zajęcia będą rozpoczynały się później


Pan Wiesław Rudnicki – Radny wsi Gralewo – wystąpił z zapytaniem w sprawie przydziału mieszkań po byłej szkole podstawowej


Pan M. Michał Niedżwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił, że dopóki nie będzie podziału energii nie będziemy przydzielać mieszkań.


Ad.pkt 10

 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy  podziękowała wszystkim za udział na tym zamknęła XI Obrady Rady Gminy w Plośnicy.

 

 

 

Protokołowała                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

K. Zakrzewska                                                                   Elżbieta Szymańska