PROTOKÓŁ Nr X/2004

 

z posiedzenia X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy

w Płośnicy odbytej w dniu 29 kwietnia 2004 roku

 w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

 Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy


 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz.1000  , a zakończyło się  o godz. 13.40.

 

Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy – 15 osób.


Obecnych na posiedzeniu wg załączonej listy obecności – 15 Radnych – Załącznik Nr 1.


Poza gronem Rady Gminy, udział w posiedzeniu wzięli:
 

  1. Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica
  2. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
  3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
  4. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica
  5. Sołtysi poszczególnych wsi wg załączonej listy obecności- 9 osób – Załącznik Nr 2
  6. Lista zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 3.

 

Przebieg posiedzenia:

 

Pani Elżbieta Szymńska- Przewodnicząca Rady Gminy otwierając obrady X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy powitała wszystkich zebranych i stwierdziła, że na sali narad obecnych jest 15 Radnych, co stanowi quorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał, po czym odczytała proponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z posiedzenia IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.

5.Interpelacje.

6.Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych za rok 2003.

a)       Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

b)       Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy

c)       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy

d)       Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy.

 

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania 

   Budżetu Gminy za rok 2003 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

a)       wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Płośnica sprawozdaniu z wykonania budżetu

b)       wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej

c)       wysłuchanie opinii stałych komisji o wykonaniu budżetu

d)       podjęcie uchwały

 

 

8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki       

   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury 

   w Płośnicy.

10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego

    do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu 

    mieszkalnego.

11.Rozpatrzenie i podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  

     zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płośnica      

     w  miejscowościach Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Niechłonin, Wielki

     Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali

     mieszkalnych i udzielenia bonifikat przy ich nabywaniu.

13.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian  Budżetu Gminy Płośnica na rok 2004.

14.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży siedmiu mieszkań usytuowanych          

     w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Płośnicy.

15.Sprawozdania Przewodniczących Komisji Stałych z prac Komisji za rok 2003.

16.Odpowiedzi na interpelacje.

17.Wolne wnioski i zapytania.

18.Zamknięcie obrad.

 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

 

Protokół Nr IX /2004 z posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu 12 marca 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.


Uwag ani zastrzeżeń  do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

Cyt. .. ”Pani Przewodnicząca !Wysoka Rado! W okresie od posiedzenia IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy:

-          uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji do wsi Rutkowice, Mały Łęck

-          rozplantowano i przygotowano teren przy Szkole Podstawowej w Płośnicy i przy oczyszczalni gdzie będą sadzone drzewka

-         przygotowano Gimnazjum do podziału energii elektrycznej z Zespołu Szkół Rolniczych do  samodzielnego zaopatrzenia w energię elektryczną

-         przygotowano komplet dokumentacji łącznie z wycenami mieszkań po byłej Szkole Podstawowej  w Płośnicy


Poza tym Urząd Gminy załatwiał wszystkie sprawy, które wynikały z dnia codziennego gminy.
Dziękuję.”

  

Ad.pkt 5.

 

Interpelacje:

 

Pan Wiesław Rudnicki – Radny wsi Gralewo wystąpił z zapytaniem czy droga Gralewo – Koszelewy będzie robiona wspólnie z Gminą Rybno

-          czy mieszkanie, które zostało zwolnione w Szkole Podstawowej można by było dać osobom z Gralewa, które złożyły również podania o mieszkanie, ponieważ mieszkanie w Gralewie na górze nie jest możliwe do zamieszkania

-          mieszkańcy nie otrzymali worków na składanie śmieci

 

Pan Konrad Sobiech- Radny wsi Niechłonin wystąpił z prośbą w imieniu mieszkańców Niechłonina, jeżeli było by  możliwe doprowadzenie drogi do użytku, która leci  od Gnojna  przy sklepie , ponieważ ruch na tej drodze od skrzyżowania jest duży co utrudnia dojazd rolnikom oraz prowadzenie bydła i może dojść do zablokowania tej drogi


Pani Renata Warmińska – Radna wsi Wielki Łęck wystąpiła z zapytaniem o drogę nad rzeką Działdówką w sprawie uregulowania prawnego


Pan Jan Kawka – Radny wsi Turza Mała – wystąpił z zapytaniem  w sprawie załatania dziur na drodze 

 

Ad.pkt 6.

 

Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Płośnica za 2003 rok, Przewodnicząca Rady Gminy nadmieniła, że Radni mieli możliwość zapoznania się  z ich treścią podczas posiedzeń stałych komisji Rady Gminy oraz otrzymali wersję pisemną sprawozdań wraz z zaproszeniem na posiedzenie  niniejszej Sesji w związku   z tym zaproponowała odstąpić od głośnego czytania treści sprawozdań, a bezpośrednio przystąpić do głosowania w sprawie ich przyjęcia.


W sprawie odstąpienia od głośnego czytania  - 14 osób

Wstrzymało się – 1 osoba


Radni nie zgłosili żadnych pytań ani uwag do przedstawionych sprawozdań i przystąpiono   do głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności:

 

A/ Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy

 

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. sprawozdania.

 

 B/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Płosnicy  

 

Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem ww. sprawozdania.

 

C/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy

 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę Gminy w Płośnicy.

 

D/ Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płośnicy

 

Rada Gminy również jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie  bez uwag.

 

Nadmieniam, że w głosowaniu brało udział 15 Radnych, przyjęte przez Radę Gminy sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Płośnicy stanowią załącznik Nr 3, 4, 5, 6

 

Ad.pkt 7.

 

Pani Elżbieta Szymańska –  Przewodnicząca Rady Gminy w Płośnicy przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za rok 2003 i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy poinformowała zebranych, że Radni ww. pisemne sprawozdanie otrzymali dużo wcześniej i analizowali je na posiedzeniach stałych komisji działających przy Radzie Gminy w Płośnicy. Zwróciła się do Radnych z pytaniem czy jest potrzeba  ponownego odczytania i przedstawienia sprawozdania .


Rada Gminy jednogłośnie odstąpiła od czytania sprawozdania z wykonania budżetu i nie zgłosiła żadnych uwag ani pytań w tym temacie.


A/

Pan Stanisław Dudek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał treść Uchwały Nr 421/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 kwietnia 2004 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płośnica sprawozdaniu za 2003 rok z wykonania budżetu Gminy.

 

W.w. uchwała RIO stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

 

B/

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść wniosku oraz Uchwałę Nr 1/2004  Komisji Rewizyjnej  o opinii wykonania przez Wójta Gminy Płośnica budżetu za rok 2003 oraz w sprawie wniosku o  absolutorium.

Uchwała stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

 

Pan Stanisław Dudek- Wiceprzewodniczący Rady Gminy na prośbę Przewodniczącej Rady gminy, głośno odczytał  treść Uchwały nr 423/2004 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 07 kwietnia 2004 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płośnica o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2003 rok.

       Nadmieniam , że Uchwała Nr 423/2004 Składu Orzekającego RIO w Olsztynie stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

C/

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozytywną  opinię Komisji Rewizyjnej na temat przyjęcia sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Płośnica za 2003 rok oraz wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica.

 

Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych przedstawiła opinię pozytywną Komisji i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa poinformowała, że członkowie Komisji nie wnosili uwag i pozytywnie opiniują przyjęcie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy Płośnica za 2003 rok oraz wnioskują o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica.


Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów poinformował, że członkowie Komisji podczas analizowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 na zgłoszone pytania otrzymali dokładne wyjaśnienia, żadnych zastrzeżeń nie zgłosili- jednogłośnie opowiadając się za przyjęciem niniejszego sprawozdania oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Pan Jan Lemański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił pozytywna opinię Komisji o wykonaniu budżetu za rok 2003    i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 

Pani Elżbieta Szymńska – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść  Uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2003 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, po czym poprosiła Radnych o głosowanie:

 

Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie.

 

Nadmieniam, że głosowanie odbyło się w sposób jawny i w obecności całego składu Rady Gminy w Płośnicy, podjęta uchwała w ww. sprawie otrzymała Nr X/7/2004 i wraz ze swym projektem stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Ad.pkt 8.

 

Pani Elżbieta  Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła i uzasadniła potrzebę podjęcia przez Radę Gminy Uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Płośnica na rok 2004.Projekt uchwały wraz z Gminnym programem Radni otrzymali przed niniejszym posiedzeniem w celu dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

Pani Maria Danuta Rochon – Pełnomocnik Wójta Gminy Płośnica ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Płośnica  poinformowała, że w/w Program jest kontynuacją programów z lat poprzednich. Jest poszerzony o doświadczenia zdobyte w poprzednich latach. W Planie  uwzględniono zagadnienie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powstał nowy punkt i grupa wsparcia dla osób współuzależnionych. W soboty spotykają się osoby uzależnione od alkoholu, w poniedziałki osoby  współuzależnione, ofiary przemocy domowej i dorosłe dzieci alkoholików. Planujemy na ten rok również zorganizować obóz rehabilitacyjny, żeby wspólnie rodziny mogły wyjechać. Przez okres trzech lat leczenie podjęło 49 osób w tym 23 osoby uzależnione , 4 osoby z podwójna diagnozą i DDA . Zgłasza się coraz więcej osób. W tych danych nie ma osób, które podjęły leczenie i przerwały.

 

Pani Maria Wodzyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała głośno projekt uchwały  w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004, po czym poprosiła Rade Gminy o głosowanie:

 

Rada Gminy w Płośnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem w/w uchwały.

 

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło  w obecności 15 Radnych.

Podjęta uchwała otrzymała Nr X/8/2004 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.


Ad.pkt 9.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy  przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płośnicy poprosiła Dyrektora GOK o wyjaśnienie potrzeby podjęcia w/w uchwały.


Pan Janusz Kuklewicz – Dyrektor GOK w Płośnicy – wyjaśnił, że konieczność nadania nowego statutu wynika z zapisów powstałych w nowelizacjach ustawy o kulturze i o finansach publicznych. Dotychczasowy statut jaki był zakładał, że jednostki, instytucje kultury są finansowane na zasadach zakładów budżetowych, co się zmieniło już w latach 90-tych, gdzie ustawa o finansach założyła zakłady budżetowe mogą być  dofinansowane w połowie. Dotychczas byliśmy na zasadach jednostki samorządowej budżetowej a po nowelizacjach w/w ustaw wynika iż taki statut znowelizowany należało by nadać instytucji kultury aby utrzymywać się prawnie ze środków przekazywanych przez samorząd.

 

Pani Maria Wodzyńska – Wiceprzewodnicząca odczytała głośno projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płośnicy i Radni przystąpili do głosowania.


Rada Gminy w Płośnicy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem w/w uchwały.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych.

Podjęta uchwała otrzymała Nr X/9/2004 i wraz z projektem stanowi załącznik Nr 12  do niniejszego protokołu.     

 

Ad.pkt 10

 

Pani Elżbieta Szymańska –Przewodnicząca Rady Gminy przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego- poprosiła Pana Wójta o przedstawienie i uzasadnienie  potrzeby podjęcia tej uchwały.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił, że dodatek mieszkaniowy , który jest naliczany i wypłacany mieszkańcom w naszej gminie, żeby był wypłacany w 50% maksymalnej stawki, która będzie naliczona. Chodzi o zdjęcie pełnej odpowiedzialności za utrzymanie mieszkania z urzędu gminy, a żeby też  w połowie osoby, które powinny płacić za mieszkanie płaciły z własnych środków. Bardzo często jest tak, że osoby ubiegające się  o uzyskanie dodatku mieszkaniowego wykazują dochody własne zero, gdzie faktycznie taka sytuacja nie ma miejsca.

 

Pani Maria Wodzyńska – Wiceprzewodnicząca przeczytała głośno projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego i poproszono Radę Gminy o głosowanie.


Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych.

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr X/10/2004 i wraz z projektem stanowi załącznik Nr 13 o niniejszego protokołu.     

 

Ad. pkt 11.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy przed przystąpieniem  do podjęcia  uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płośnica w  miejscowościach Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Niechłonin, Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkopwice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka – poprosiła Wójta o przedstawienie  i uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił, że nie został zachowany okres czasu co najmniej 60 dni jaki powinien być od wprowadzenia cen na wodę a ujęciem wniosku do Rady Gminy i podjęciem uchwały. Nowe stawki cen na wodę wejdą w życie od 01 czerwca 2004 roku.


Pan Stanisław Dudek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy przeczytał głośno przygotowany projekt uchwały i poproszono Radę Gminy o głosowanie.

 

Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych.

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr X/11/2004 i wraz z projektem stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokołu.     


Ad.pkt 12.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania bonifikat przy ich nabywaniu i poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.


Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych.

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr X/12/2004 i wraz z projektem stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu.     


Ad.pkt 13.


Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok poprosiła Panią Teresę Jędraszek – skarbnika gminy o przedstawienie i uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały.


Pani Teresa Jedraszek – Skarbnik Gminy Płośnica poinformowała, że wprowadzono zmiany w kwocie 18.871 zł. zarówno w dochodach jak i wydatkach były to środki, które dostaliśmy     z budżetu Wojewody na zwiększenie wydatków w Opiece Społecznej oraz środki z Agencji Rolnictwa na dożywianie dzieci w Gimnazjum i Szkołach Podstawowych, wprowadzono też zmiany o kwotę 46.973 zł. są to środki na nowe zadanie jakim jest wypłata świadczeń rodzinnych. Dlatego po wprowadzeniu zmian mamy kwotę 65.844,00 zł. Zmiana dotyczy też załącznika  zarówno po stronie dochodów i wydatków dostaliśmy 36.376 zł. na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej oraz na nowy dział jakim są świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na utworzenie nowego stanowiska np. zakup komputera, programu z homologacją itp.


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica – czy w roku budżetowym 2003/2004 woda będzie ujęta na poszczególne wsie  Murawki, Rutkowice bo jest tylko kanalizacja sanitarna w Płośnicy


Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest to zawarte w drugim załączniku jaki wszyscy otrzymali.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok i poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.


Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych.

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr X/13/2004 i wraz z projektem stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu.     


Ad.pkt 14.

 

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała głośno projekt uchwały w sprawie sprzedaży siedmiu mieszkań usytuowanych w budynku byłej Szkoły Podstawowej w Płośnicy.


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica zwrócił się z pytaniem w sprawie w/w uchwały dlaczego nie ma podanej powierzchni mieszkań, a tylko numeracja mieszkań i na jakiej podstawie były wyceniane  mieszkania.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy udzielił odpowiedzi i wyjaśnił, że wycena mieszkań związana jest  z bezpośrednią powierzchnią danego mieszkania. W związku z tym, że my podejmujemy uchwałę o konkretnym lokalu a pod każde mieszkanie jest wycena i dlatego nie ma wyjaśnień skąd ta cena wyszła tylko suma za jaką mieszkanie zostało wycenione. Kwota wynika z powierzchni mieszkania 120 zł.za m2 wycenionego mieszkania jak i  przy wycenie brane jest też położenie mieszkania. Jedno mieszkanie nie jest podane do sprzedaży ponieważ mamy rezygnację osób, które otrzymały to mieszkanie. Do każdego mieszkania jest przydzielona piwnica oraz współudział w  działce.

Sprawa podziału działek uprawnych  była załatwiana przez pracowników a mieszkańcy muszą się dogadać miedzy sobą.


Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice, który był w składzie  komisji mieszkaniowej przy przydziale mieszkań stwierdził, że trzeba będzie się zastanowić nad osobami, które składały podania, a nie otrzymały mieszkania, następnie zasiedlić i sprzedać na tych samych zasadach co mieszkania obecne mieszkanie, które stoi w tej chwili puste po rezygnacji właścicieli


Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sprawa wolnego mieszkania będzie omawiana na komisjach i wspólnie uzgodnimy komu mieszkanie przydzielić.


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica – jak przedstawia się działka między strażą a klombem, są to działki budowlane i kto się tym będzie tym opiekował.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił, że obiekt szkolny został podzielony na trzy działki, jedna  to grunt między kościołem a szkołą, szkoła i pozostała część. Sprzedajemy tylko szkołę z działką przydzieloną szkole, tymi pozostałymi działkami opiekować się musimy my ponieważ jesteśmy właścicielami. Jeżeli chodzi o działkę między szkołą a kościołem jest to nasze i do tej pory jest obowiązujący przepis wynikający z Karty Nauczyciela, że nauczycielowi przysługuje do uprawy działka jeżeli organ prowadzący dysponuje takim gruntem. My dysponujemy tym gruntem i grunt ten jest użytkowany przez nauczycieli byłych lub obecnych. My nie mamy prawa zabrać nauczycielom tego gruntu, chyba, że będzie to dobrowolna ich rezygnacja.


Po wyjaśnieniach Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.


Za podjęciem ww. uchwały Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności 15 Radnych.

 

Podjęta uchwała otrzymała Nr X/14/2004 i wraz z projektem stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu.     


Ad.pkt 15.

 

Przewodniczący Komisji Stałych działających przy Radzie Gminy Płośnica  odczytali sprawozdania z działalności Komisji za 2003 rok.

 

Sprawozdania Komisji stanowią załącznik Nr 18, 19, 20, 21, 22 do niniejszego protokołu


Ad.pkt 16.

 

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje:

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił:


-         
odnośnie interpelacji Radnego wsi Gralewo Wiesława Rudnickiego droga relacji Koszelewy- Gralewo będzie wspólnie z Gminą Rybno remontowana,


-         
sprawa wolnego  mieszkania w Płośnicy będzie rozważana na posiedzeniu komu   

      przydzielić to mieszkanie i będzie wzięty pod uwagę wniosek Radnego   


-         
worki na śmieci nie dotarły do miejscowości Gralewo ponieważ zaszła pomyłka i zostały przekazane do Gralewa Stacji co już zostało zgłoszone i worki będą przekazane


-         
w sprawie interpelacji Radnego wsi Niechłonin w sprawie drogi sprawdzimy w terenie   

      jak ta sytuacja się przedstawia i będziemy starali się to wprowadzić aby zrobić  

      obejście dla prowadzenia krów przez gospodarzy, ponieważ droga asfaltowa jest  

      wąska i niebezpieczna


-         
w odpowiedzi na interpelację Radnej wsi Wielki Łęck Pani Renaty Warmińskiej  

      odnośnie drogi nad Działdówką jest to w trakcie realizacji był w Urzędzie Pan  

      Wróblewski, który nie bardzo chce się zgodzić aby tą drogę przenieść  z obecnej  

      mapowej nad rzekę ale jesteśmy w trakcie rozmów, będzie tylko kwestia kosztów


Pani Renata Warmińska – Radna wsi Wielki Łęck wspomniała, że po rozmowie z Panem Wróblewskim jest on skłonny, żeby ta droga została już tam gdzie jest a tylko nanieść poprawki aby to było prawnie uregulowane
-  będzie naprawiona droga w kierunku Murawek od strony Turzy Małej    
 

Ad.pkt 17.

 

Pan Kazimierz Karczewski – Sołtys wsi Murawki – zgłosił potrzebę użycia równiarki  do wyrównania dróg, oraz wystąpił z zapytaniem w jaki sposób doprowadzić do porządku mieszkańców, którzy zamieszkują w budynku po byłej szkole podstawowej, czy wystosować pismo ze strony Urzędu lub w inny sposób to rozwiązać. Sołtys zgłosił również, że mieszkańcy nie otrzymali worków do selektywnej zbiórki śmieci.


Pan Zenon Łużewicz – Sołtys wsi Skurpie – wystąpił o nawiezienie drogi relacji Turza Wielka – Skurpie, która już częściowo była remontowana


Pani Barbara Bartkowska – Sołtys wsi Prioma – zgłosiła  remont drogi Prioma – Rutkowice


Pan Henryk Grzywacz – Sołtys wsi Niechłonin zwrócił się w sprawie remontu byłego Domu Kultury, który uległ pożarowi


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica- wystąpił z zapytaniem w sprawie wniosków złożonych o dofinansowanie do SAPARDU oraz wnioskuje o nawiezienie drogi tłuczniem a nie ziemią, która potrzebna by była na boisko


Pani Renata Warmińska – Radna wsi Wielki Łęck – wystąpiła z zapytaniem w sprawie kolczykownic do bydła oraz czy już jest coś wiadomo w sprawie drogi wojewódzkiej po wykonanych pomiarach


Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice – zapytał czy będzie utwardzana droga   do oczyszczalni


Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin – wystąpił z zapytaniem w sprawie budowy chodników w Gruszce i Niechłoninie, które miały być robione  w porozumieniu              ze Starostwem


Sprawę równiarki wyjaśnił Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta informując, że remont dróg rozpocznie się w maju po skontaktowaniu się z każdym sołtysem wsi.


Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta – który był na konferencji, przekazał informację od Pana Dziedzic z-cy oddziału  ARIMR  sprawie wniosków złożonych do SAPARDU, że środki będą powiększone o dodatkowe fundusze, a odpowiedź na wnioski będzie udzielona   czy zostaną zakwalifikowane czy nie będzie udzielona po 15 maja 2004 r.


-         
ciągi komunikacyjne wokół szkoły będą ale nie wiadomo kiedy będą realizowane, a nawieziona ziemia nie będzie zmarnowana


-         
w sprawie drogi krajowej 544 w Wielkim Łęcku, gdzie są przeprowadzane pomiary informacji podczas konferencji udzielił Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Olsztynie Pan Jędrasik, że droga będzie wzmacniana do cięższego transportu w latach 2004 –2006


-         
w sprawie drogi do oczyszczalni w chwili obecnej nie mamy środków na remont


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy przekazał informację w sprawie remontu Domu Kultury w Niechłoninie, który rozpocznie się po zakupie materiałów budowlanych.


-         
w sprawie chodnika we wsi Gruszka, Niechłonin – jesteśmy po uzgodnieniach ze Starostwem i będzie to realizowane w roku bieżącym


Ad. pkt 18. 


Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła X obrady Rady Gminy w Płośnicy.

 

 

Protokołowała:                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

K.Zakrzewska                                                                 Elżbieta Szymańska