PROTOKÓŁ Nr 13/4/2004

 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów poszerzonej o Przewodniczących Komisji Stałych działających przy Radzie Gminy w Płośnicy odbytego w dniu 16 czerwca 2004 rokuw lokalu Urzędu Gminy Płośnica pod  przewodnictwem Pana Stanisława Orłowskiego -Przewodniczącego Komisji

 


Posiedzenie rozpoczęło się o godz.9.00, a zakończyło się o godz. 13.00


Stan osobowy Komisji – 6 osób


Obecnych na posiedzeniu wg. załączonej listy obecności – 6 osób – Załącznik Nr 1


Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

 1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
 2. Pan Kazimierz Podlasin – z-ca Wójta Gminy
 3. Pani Teresa Jędraszek- Skarbnik Gminy
 4. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
 5. Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjne
 6. Pan Jan Lemański – Przewodniczący komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej
 7. Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

Przebieg posiedzenia

 

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji, Przewodniczących Stałych Komisji działających przy Radzie gminy w Płośnicy oraz zaproszonych gości, po czym zaproponował następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Przedstawienie informacji w sprawie odrzucenia wniosku o pomoc finansową z programu SAPARD.
 5. Omówienie strategii działania w związku z planowanymi inwestycjami.
 6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.
 7. Zamknięcie obrad.

Ad.pkt 2.

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad. pkt 3.

 

Protokół Nr 12/3/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 07 kwietnia 2004 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu- jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

 

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji  - poprosił Pana Kazimierza Podlasin –  Z-cę Wójta o przedstawienie informacji w sprawie odrzucenia wniosku o pomoc finansową z programu SAPARD.


Pan Kazimierz Podlasin – Zca Wójta – wyjaśnił, że rozmowy były już prowadzone w poszczególnych Komisjach i sytuacja w jakiej się znaleźliśmy jest większości znana. Wniosek nasz został zakwalifikowany ale w  związku z brakiem funduszy nie otrzymaliśmy dofinansowania na nasze inwestycje. Będziemy składać następne wnioski do ZPORR., których termin upływa 25 czerwca 2004 roku na nasze dalsze inwestycje.


Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji - wystąpił z zapytaniem czy możemy liczyć na dofinansowanie ze strony Marszałka, gdzie składaliśmy wniosek o dofinansowanie.


Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wojta - wyjaśnił, że nie mamy odpowiedzi ale z rozmów wynika, że Marszałek ma do dyspozycji 3 mln. zł. i nasze szanse na dofinansowanie są bardzo małe.     


Ad. pkt 5 i 6.

 

Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta – poinformował, że wodociągi w miejscowości Prioma- Rutkowice I Gralewo- Murawki będą realizowane z własnych środków.


Pan Stanisław Orłowski - Przewodniczący komisji – jeżeli mamy własne środki to powinniśmy jak najszybciej przystąpić do realizacji budowy wodociągów. Rolnicy, którzy zamieszkują na tych terenach będą bardzo pokrzywdzeni, ponieważ woda ze studni nie nadaje się do spożycia i nie spełnia wymogów SANEPIDU co wiąże się z odbieraniem mleka.


Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy - przedstawiła zmiany jakie musiała wprowadzić do budżetu w związku z nie otrzymaniem środków z Programu SAPARD.


Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji - poprosił Przewodniczących Stałych Komisji o opinię, którzy na swoich posiedzeniach omawiali strategię działania co do dalszych inwestycji na terenie Gminy Płośnica.


Przewodniczący Komisji wyrazili pozytywną opinię w sprawie budowy wodociągów z własnych środków.


Pani Maria Wodzyńska – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy – wspomniała też, że sołtysi zebrali już część pieniędzy od mieszkańców na budowę wodociągów.


Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - wystąpił z wnioskiem o przedstawienie konkretnego terminu rozpoczęcia prac budowy wodociągów.


Pan Stanisław Orłowski wystąpił z zapytaniem czy wypłaty świadczeń rodzinnych zostały wypłacone w ustawowym terminie?


Pani Skarbnik Gminy – odpowiedziała, że świadczenia te wypłacono w terminie.

 

Ad. pkt 7.

 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.


 

                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                    Stanislaw Orłowski