Protokół Nr 10/3/2004

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych  odbytego  w dniu 15 czerwca 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy

pod przewodnictwem Pani Bożeny Kowalskiej- Przewodniczącej Komisji.

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz.13 , a zakończyło o godz.1530 .


Stan osobowy komisji 6 osób, obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności 6 osób.


Poza gronem Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
  2. Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta
  3. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
  4. Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

 

Przebieg posiedzenia:


Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4.       Przedstawienie informacji w sprawie odrzucenia wniosku o pomoc finansową z Programu SAPARD.

5.       Omówienie strategii działania w związku z planowanymi inwestycjami.

6.       Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

7.       Zamknięcie obrad.

  

Ad. pkt 2.

 

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych punktów.


Ad. pkt 3.

 

Protokół Nr 9/2/2004 z posiedzenia Komisji  odbytego w dniu 06 kwietnia  2004 roku został wyłożony na sali narad na 1 godz. przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

      Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag, ani zastrzeżeń- jednogłośnie

      przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

 

Ad. pkt 4.

 

Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji poprosiła Wójta Gminy M. Michała Niedźwieckiego o przedstawienie informacji w sprawie odrzucenia wniosku o pomoc finansową z Programu SAPARD.


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy –
przekazał informację w sprawie odrzucenia wniosku o pomoc finansową z programu SAPARD. Wyjaśnił, że wniosek został zakwalifikowany ale z uwagi na brak środków finansowych znalazł się w grupie z innymi gminami i nie został zrealizowany. Do programu SAPARD wpłynęło więcej wniosków na których wartość przekraczała środki jakimi dysponował SAPARD. W sprawie wniosków na budowę wodociągów mamy odpowiedź odmowną na piśmie. Został złożony wniosek do Wojewody, lecz kwota jaką dysponuje Wojewoda tj. 3.000.000zł nie jest wystarczająca aby wszystkie wnioski, które zostały złożone przez Gminy były realizowane. Proponuję aby wodociągi, które zaplanowaliśmy ze środków SAPARD wybudować z własnych środków. Na budowę kanalizacji będziemy składali wniosek do nowego programu jaki wchodzi tj. ZPORR.

 

Ad.pkt 5 i 6.

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy - poinformował, że odkładanie budowy wodociągów nie jest możliwe ze względu na duże straty rolników. Rolnik, który nie spełnia wymogów SANEPIDU odnośnie czystości wody traci na mleku. Wykonawcą robót będzie Firma z Lubawy, która została wyłoniona w drodze przetargu. W procedurze przetargowej były zastrzeżenia, że realizacja inwestycji nastąpi w momencie otrzymania środków z SAPARDU. Pokrzywdzone zostały dwie strony: mieszkańcy Gminy jak i Wykonawcy, którzy wygrali przetarg i czekają od marca z robotami. Na najbliższej Sesji musimy podjąć uchwałę w sprawie przesunięcia środków z kanalizacji na budowę wodociągów.


Pan Stanisław Margalski – członek komisji - wystąpił z zapytaniem – jaki jest udział własny Gminy gdyby Gmina otrzymała środki z zewnątrz?


Pan M. Michał Niedźwiecki – wyjaśnił, że podczas składania wniosków o środki czy to na budowę dróg, remont szkół, Gmina musi mieć swój wkład 15%- do 20%.  W nawiązaniu do zapytania złożonego na Sesji przez Pana Włodzimierza Wasiek w sprawie zasuw oraz hydrantu informuję, iż otrzymałem informację od dyrektora WZUW Mława, że wszystkie hydranty i zasuwy na terenie miejscowości Płośnica są czynne.


Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji - zaproponowała kwotę 500zł od Radnych w formie czeku dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej z okazji 25 lecia działalności.

 

 

Ad. pkt 7.

 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady niniejszego posiedzenia.

 

                                                                   
                                                                                           
Przewodniczący Komisji
                                                                                           
Bożena Kowalska