PROTOKÓŁ Nr 9/3/2004 

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej działającej przy Radzie Gminy odbytego w dniu 09 czerwca 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy po przewodnictwem Pana Jana Lemańskiego  - Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00, a zakończyło się o godz. 11.00.

Stan osobowy Komisji – 6 osób

Obecnych na posiedzeniu wg załączonej listy obecności – 5 osób

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

       1.Pan M. Michał Niedźwiecki –Wójt Gminy Płośnica
       2.Pan Arkadiusz Masiak – Dzielnicowy Rewiru w Płośnicy

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Przebieg posiedzenia

Pan Jan Lemański – Przewodniczący Komisji – otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

      1.Otwarcie posiedzenia
      2.Przyjęcie porządku obrad
.
      3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

      4.Przedstawienie informacji w sprawie odrzucenia wniosku o pomoc finansową z programu
 SAPARD.
      5.Omówienie strategii działania w związku z planowanymi inwestycjami.

      6.Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i zapytania.

      7.Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 2.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

Ad. pkt 3.

Protokół Nr 8/2/2004 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej odbytego w dniu 05 kwietnia 2004 roku został wyłożony na sali narad przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.
Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim , w jakim został sporządzony. 

Ad. pkt 4,5 i 6. 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy poinformował członków Komisji, że z powodu braku środków finansowych wnioski złożone przez Gminę o pomoc finansową z programu SAPARD na budowę kanalizacji  w Płośnicy i wodociągów w miejscowości Murawki i Prioma nie zostaną zrealizowane. W związku z tym Gmina złożyła wnioski o środki finansowe z programu ZPORR.

Pan Paweł Rozentalski – członek komisji  wystąpił z zapytaniem jaki jest koszt budowy wodociągów i skąd  będą przeniesione środki?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – poinformował, że koszt budowy wodociągów będzie w granicach 450.000zł, a pieniądze z kanalizacji będą przeniesione na budowę wodociągów w miejscowości Prioma – Rutkowice i Gralewo-Murawki.

Pan Stanisław Orłowski – członek komisji wystąpił z zapytaniem czy wszystkie dachy pokryte eternitem na terenie Gminy muszą być spisane?
Zgłosił uwagę o relacje panujące w OSP między naczelnikiem, prezesem - zaproponował spotkanie naczelników, prezesów i kierowców wozów strażackich.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – poinformował, że wszystkie dachy pokryte eternitem na terenie Gminy muszą być spisane. 

Gościem komisji był Dzielnicowy  Rewiru Arkadiusz Masiak, który przekazał informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Płośnica (załącznik nr 2).

Członkowie komisji zwrócili uwagę na przejeżdżające samochody ciężarowe przez miejscowości Gralewo, Rutkowice, Niechłonin  - prośba aby zwiększyć kontrole tych samochodów.
Zasugerowano również aby zwrócić większą uwagę na miejscową dyskotekę (problem narkotyków).

Pan Arkadiusz Masiak poinformował członków komisji, że funkcjonariusze policji starają się ograniczyć przestępczość i zapewnić większe bezpieczeństwo mieszkańcom Gminy Płośnica, o której jest mowa w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.

 

                                                                                                    Przewodniczący Komisji
                                                                                                           Jan Lemański