Protokół Nr 8/2/2004

z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa  odbytego  w dniu 06 kwietnia 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem Pani Renaty Warmińskiej- Przewodniczącej Komisji.  


Posiedzenie rozpoczęło się o godz.930 , a zakończyło o godz.1130 .

Stan osobowy komisji 5 osób, obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności 5 osób.

Poza gronem Komisji w posiedzeniu uczestniczyli: 

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
  2. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
  3. Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

      1.       Otwarcie posiedzenia.
2.      
Przyjęcie porządku obrad.
3.      
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.      
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.
5.      
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności:
      a)      
Gminnego Ośrodka Kultury,
      b)      
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy
      c)      
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
      d)      
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy.

6.      
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na X Zwyczajną Sesją Rady Gminy w Płośnicy.
7.      
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
8.      
Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 2.

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych punktów.

Ad. pkt 3. 

Protokół Nr 7/1/2004 z posiedzenia Komisji  odbytego w dniu 21 stycznia  2004 roku został wyłożony na sali narad na 1 godz. przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Zgłoszono poprawkę w pkt 7 do wypowiedzi Renaty Warmińskiej: „Wycinka trzech dębów w Wielkim Łęcku.”

Do pozostałej treści  protokołu członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag, ani zastrzeżeń- jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4. 

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Teresę Jędraszek – Skarbnika Gminy o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2003. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Członkowie Komisji  po przeanalizowaniu Budżetu Gminy za rok 2003 nie wnoszą żadnych uwag i zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.


Pan M. Michał Niedźwiecki
– Wójt Gminy przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 359/2004 z dnia 31 marca 2004 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego przedstawionego w Uchwale Nr IX/1/2004 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 12 marca 2004 roku w sprawie budżetu na rok 2004, która została zatwierdzona pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.( załącznik nr 2 ). 

Ad. pkt 5. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił dyrektor Janusz Kuklewicz- sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.- zostało przyjęte bez uwag.

Sprawozdanie z Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2003 przedstawiła Pani Danuta Józefowicz (załącznik nr 4) – przyjęte bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła Danuta Rochon – pełnomocnik przyjęte bez zastrzeżeń stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pani Beata Garncarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS. (załącznik nr 6).

Ad. pkt 6. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na X Zwyczajną Sesję Rady Gminy:

Projekty uchwał przedstawił Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy

1.       Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 – został odczytany i przyjęty bez zastrzeżeń (załącznik nr 7).

2.       Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płośnicy – przyjęty bez uwag (załącznik nr 8).

3.       Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego – bez zastrzeżeń (załącznik nr 9). Wyjaśnienia odnośnie przyznawania dodatku mieszkaniowego przedstawił Michał Cegiełka – mł. referent

4.       Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Płośnica w miejscowościach Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Niechłonin, Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka- bez uwag (załącznik nr 10)

5.       Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania bonifikat przy ich nabywaniu – opinia komisji pozytywna (załącznik nr 11)

Ad. pkt 7. 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski:

  1. Pan Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy przedstawił wnioski z zebrań wiejskich zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Płośnica. (załącznik nr 12) Wnioski te  będą zgłaszane do wykonania odpowiednim instytucjom oraz sukcesywnie realizowane.
  1. Pani Elżbieta Szymańska  - Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo w sprawie wniesienia protestu przeciwko wytyczeniu zatoczki i poszerzenia istniejącej drogi dojazdowej do działek.

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady niniejszego posiedzenia.

Protokołowała                                                                Przewodniczący Komisji
Jolanta Karczewska                                                               Renata Warminska