Protokół Nr 9/2/2004

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych  odbytego 
w dniu 06 kwietnia 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy
pod przewodnictwem Pani Bożeny Kowalskiej- Przewodniczącej Komisji.

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz.1230 , a zakończyło o godz.1530 .

Stan osobowy komisji 6 osób, obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności 6 osób.

Poza gronem Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
  2. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
  3. Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji otwierając posiedzenie powitała wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponowała następujący porządek obrad:

      1.       Otwarcie posiedzenia.
2.      
Przyjęcie porządku obrad.
3.      
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.      
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2003.
5.      
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności:
      a)      
Gminnego Ośrodka Kultury,
      b)      
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy
      c)      
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
      d)      
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy.

6.      
Zagospodarowanie terenów w zieleń wokół Szkoły Podstawowej oraz Oczyszczalni ścieków.
7.      
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na X Zwyczajną Sesją Rady Gminy w Płośnicy.
8.      
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
9.      
Zamknięcie obrad.  

Ad. pkt 2.

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych punktów.

Ad. pkt 3. 

Protokół Nr 8/1/2004 z posiedzenia Komisji  odbytego w dniu 19 stycznia  2004 roku został wyłożony na sali narad na 1 godz. przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag, ani zastrzeżeń- jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4.

Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Teresę Jędraszek – Skarbnika Gminy o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2003. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Członkowie Komisji  po przeanalizowaniu Budżetu Gminy za rok 2003 nie wnoszą żadnych uwag i zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania. 
 

Ad. pkt 5.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił dyrektor Janusz Kuklewicz- sprawozdanie to stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.- zostało przyjęte bez uwag.

Sprawozdanie z Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2003 przedstawiła Pani Danuta Józefowicz (załącznik nr 3) – przyjęte bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła Danuta Rochon – pełnomocnik przyjęte bez zastrzeżeń stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pani Beata Garncarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS. (załącznik nr 5).

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji zapytał czy wystąpiły braki w związku z rozdysponowaniem konserw otrzymanych celem przekazania dla rodzin najuboższych?

– Odp. Pani Kierownik – Beaty Garncarz- żadnych braków nie stwierdzono- konserwy rozdzielano zgodnie  z programem określonym zasadami w rejonach opiekuńczych w pierwszej kolejności pomoc przyznano osobom i rodzinom, które nie posiadały źródeł dochodu i o najniższym dochodzie ubiegających się osób o świadczenia z pomocy społecznej.

Pani Maria Wodzyńska – zapytała czy za osobę bezdomną z miejscowości Skurpie, która przebywa w hospicjum GOPS wnosi opłatę.? Pani Kierownik odpowiedziała, iż GOPS z tego tytułu nie ponosi żadnych opłat.
Zapytała również czy jest możliwość udzielenia pomocy rodzinie z miejscowości Skurpie, której syn uległ wypadkowi i wymaga stałej opieki.?

Odp. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego stwierdzono, iż dochody rodziny przekraczają próg, który upoważniał by ich do otrzymania takiej pomocy.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji zapytał czy osoby, które nadużywają alkoholu zwracają się o pomoc do GOPS i czy bez ich zgody można je skierować na leczenie? Pani Kierownik poinformowała, iż osoby, które nadużywają alkoholu muszą same wyrazić chęć leczenia, ponieważ bez ich zgody nie można skierować ich na leczenie,  jak również osoby te nie dostają do ręki (zapomóg) tylko GOPS pokrywa ich zakupy w sklepie ( oczywiście żywnościowe zakupy). 

Ad. pkt 6. 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił, że drzewka już są zamówione z Szkółki Krajewo i będą w najbliższym czasie odebrane i posadzone. Koszt sadzonek wyniesie około 12 tys. zł.

Ad. pkt 7.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na X Zwyczajną Sesję Rady Gminy:

Projekty uchwał przedstawił Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy

1.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 – został odczytany i przyjęty bez zastrzeżeń (załącznik nr 6).

2.        Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płośnicy – przyjęty bez uwag (załącznik nr 7).

3.        Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego – bez zastrzeżeń (załącznik nr 8). Wyjaśnienia odnośnie przyznawania dodatku mieszkaniowego przedstawił Michał Cegiełka – mł. referent

4.        Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Płośnica w miejscowościach Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Niechłonin, Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka- bez uwag (załącznik nr 9)

5.        Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania bonifikat przy ich nabywaniu – opinia komisji pozytywna (załącznik nr 10)

Ad. pkt 8. 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski:

  1. Pan Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy przedstawił wnioski z zebrań wiejskich zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Płośnica. (załącznik nr 11) Wnioski te  będą zgłaszane do wykonania odpowiednim instytucjom oraz sukcesywnie realizowane.
  1. Pan Włodzimierz Wasiek  - członek komisji zapytał czy Gmina zatrudni osoby do wypełniania wniosków unijnych, jeżeli tak to skąd i na jaki okres?

Zapytał również o osoby zatrudnione w oczyszczalni ścieków – na jaki okres i przez kogo są dalej zatrudnione?

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy poinformował członków komisji, że będą zatrudnione dwie osoby z Powiatowego Urzędu Pracy na okres 6 miesięcy oraz 1 osoba z pracowników urzędu też będzie pomagać przy wypełniania  rolnikom tych wniosków. 

            Natomiast jeśli chodzi o osoby zatrudnione w oczyszczalni to są one zatrudnione na czas określony przez Wójta Gminy Płośnica na dalsze sześć  miesięcy.

Pani Maria Wodzyńska – członek komisji zwróciła się z pytaniem do Wójta, co stało się z Gospodarstwem Rolnym w Gródkach?

Odp. Wójta - Gospodarstwo to do dnia 30 września 2004 roku jest oddane   w użytkowanie  Pani Szczygielską zam. Grzybiny.

  1. Pan Włodzimierz Wasiek – zwrócił się z pytaniem czy są podejmowane  kroki  w sprawie budowy boiska szkolnego przy oczyszczalni ścieków?

     Odp. Wójta - Sprawa  budowy boiska jest aktualna ale w przyszłości. Obecnie czekamy na Promesy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji   Rolnictwa z Olsztyna aby rozpocząć realizację inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Płośnicy i wodociągu we wsi Prioma i Murawki.

  1. Pan Stanisław Dudek – członek komisji złożył wniosek o powiększenie  żwirowni w Przełęku.

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady niniejszego posiedzenia.

 

Protokołowała                                                                Przewodniczący Komisji
Jolanta Karczewska                                                             Bożena Kowalska