Protokół 10/5/2004

z posiedzenia Komisji rewizyjnej odbytego w dniu 11 czerwca 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego         
Przewodniczącego Komisji.

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000, a zakończyło się o godz.1125.

Stan osobowy komisji 5 osób, obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności 4 osoby.

Poza gronem Komisji w posiedzeniu uczestniczyli

  1. Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy
  2. Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta

Przebieg posiedzenia: 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Przedstawienie informacji w sprawie odrzucenia wniosku o pomoc finansową z Programu SAPARD.
  5. Omówienie strategii działania w związku z planowanymi inwestycjami.
  6. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

                                                                     Ad. pkt 2.

 Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

                                                                     Ad. pkt 3.

Protokół Nr 9/4/2004 z posiedzenia komisji rewizyjnej odbytego w dniu 06 maja  2004 roku został wyłożony na sali narad przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag, ani zastrzeżeń do zawartej treści wyżej wymienionego protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

                                                                  Ad. pkt 4, 5, 6.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójta Gminy  przedstawił informację w sprawie odrzucenia wniosku o pomoc finansową z programu SAPARD. Wniosek nasz został zaopiniowany pozytywnie jednak z uwagi na brak środków został oddalony.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji zapytał Wójta,

- czy tylko nasz wniosek został odrzucony?

- jak tłumaczyć mieszkańcom Płośnicy , którzy wpłacali na ten cel pieniądze do Gminy?

Pan M. Michał NiedźwieckiWójt Gminy poinformował, że fundusze na modernizację dróg Gminy otrzymały natomiast na kanalizację i wodociągi zabrakło środków. Gmina Płośnica jest jedną z Gmina, dla której zabrakło środków. Natomiast jeżeli mieszkańcy będą zwracali się do Urzędu o zwrot wpłacanych na ten cel pieniędzy to dostaną je.
Wójt Gminy proponuje aby nowy wniosek  na kanalizację dotyczył miejscowości  Płośnica, Rutkowice, Mały Łęck. Gmina poczyniła już pierwsze  kroki i złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, które będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ale czy otrzyma na te zadania fundusze nie wiadomo.???

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji zapytał  czy jeżeli nie otrzymamy środków na budowę kanalizacji to czy oczyszczalnia będzie zalana? czy Gmina zaciągnie kredyt?

Odp. wójta – Nie oczyszczalnia nadal będzie pracować. Następnego kredytu nie będziemy zaciągać., natomiast będą składane wnioski na pozyskanie środków na ten cel.

Pan Konrad Sobiech – członek komisji zapytał:
- czy na wspólnym posiedzeniu wszystkich przewodniczących będzie rozmowa o  
budowie wodociągów  i czy obydwa wodociągi będą budowane w tym roku?
-     
czy w związku z tym, że nie będziemy budować kanalizacji w tym roku pożyczka będzie częściowo umorzona? (pożyczka, która była zaciągnięta na budowę oczyszczalni miała być częściowo umorzona jeśli będziemy budować kanalizację)?

Odp. Wójta – na wspólnym posiedzeniu komisji budżetu i finansów wraz z przewodniczącymi stałych komisji działających przy Radzie Gminy przedstawię propozycję budowy wodociągów w miejscowości Prioma i Murawki. Mam propozycję aby przenieść środki z kanalizacji na budowę wodociągów. Natomiast jeśli chodzi o pożyczkę to sprawa częściowego umorzenia pożyczki z funduszu ochrony środowiska jest nadal aktualna.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji zapytał:
-      
czy jak będzie budowany wodociąg w Priomie to czy będą uwzględnione gospodarstwa kolonijne?
-       
ile będzie kosztowała budowa jednego  metra wodociągu?

Odp. wójta – tak gospodarstwa te będą brane pod uwagę i do nich będzie doprowadzony wodociąg, koszt 1 m wodociągu  wyniesie około 30 zł.

Wniosek złożony przez Pan Konrada Sobiech – członka komisji, aby wyjść w teren i zaproponować wywóz nieczystości komunalnych do oczyszczalni od innych przewoźników co zmniejszy koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków.

Pan  Konrad Sobiech – członek komisji, zwrócił się z pytaniem do Wójta jak wygląda sprawa z eternitem?

Wójt – gmina ma obowiązek spisać wszystkie dachy pokryte eternitem, a czy z tego tytułu będą jakieś dopłaty nic  na ten temat nie wiadomo.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji zapytał jak wygląda sprawa z BIP, ponieważ nie ma protokołów z komisji i sesji.

Wójt - informatyk dostanie polecenie naniesienia ww. protokołów do biuletynu informacji publicznej. 

WNIOSEK CZŁONKÓW KOMISJI

1. Nagroda dla p. J. Wiśniewskiego – kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płośnicy z okazji 25 lecia działalności. 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.

 

Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Komisji
Maria Sobotka                                                                        Paweł Rozentalski