Protokół 9/4/2004

 z posiedzenia Komisji rewizyjnej odbytego w dniu 06 maja 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego         
Przewodniczącego Komisji.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1000, a zakończyło się o godz.1245.

Stan osobowy komisji 5 osób, obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności 5 osób.

Poza gronem Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

 1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
 2. Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

Przebieg posiedzenia: 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Kontrola i analiza gospodarki komunalnej za rok 2003.

a)      koszty wywozu nieczystości komunalnych z poszczególnych sołectw oraz wpływy od mieszkańców.

b)      koszty wywozu nieczystości płynnych w rozliczeniu na poszczególne Szkoły, Urząd Gminy, GOK, Biblioteka.

 1. Koszty utrzymania oczyszczalni ścieków za I kwartał 2004 rok.
 2. Analiza wyjazdów służbowych i wydanych delegacji za rok 2003.

a)      koszty delegacji używania prywatnych samochodów do celów służbowych w rozbiciu na poszczególnych pracowników.

b)      koszty utrzymania samochodu służbowego w GOPS za I kwartał 2004 roku.

-   wynagrodzenie kierowcy

-   koszty paliwa, przeglądy, naprawa, części, amortyzacja.

 1. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

                                                                       Ad. pkt 2.

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

                                                                       Ad. pkt 3.

Protokół Nr 8/3/2004 z posiedzenia komisji rewizyjnej odbytego w dniu 05 kwietnia 2004 roku został wyłożony na sali narad na 1 godz. przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag, ani zastrzeżeń do zawartej treści wyżej wymienionego protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

                                                                       Ad. pkt 4.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójta Gminy  przedstawił koszty: 

-          wywozu nieczystości komunalnych z poszczególnych sołectw oraz wpływy mieszkańców,

-          wywozu nieczystości płynnych,  (załącznik nr 1 do protokołu )

 Pan Paweł Rozentalski – przewodniczący komisji zapytał Wójta, czy pracownicy Gminy przeprowadzili kontrolę tych mieszkańców, którzy nie płacą za wywóz nieczystości stałych? ponieważ są osoby, które wogóle nie otrzymały umowy na wywóz nieczystości stałych, a korzystają z kontenerów.

Odp. Wójta – kontrola jest przeprowadzana  systematycznie- część mieszkańców, która nie płaci okazuje indywidualne dowody wpłat za wywóz i oświadczają, że sami wywożą śmieci.

Pan M. Michał NiedźwieckiWójt Gminy przedstawił również listę mieszkańców zalegających z płatnością za wywóz nieczystości.

WNIOSKI ZGŁOSZONE PRZEZ CZŁONKÓW KOMISJI:

1.       wprowadzić indywidualne kontenery na posesjach.

 1. zwiększyć kontrolę płatności mieszkańców Gminy Płośnica.

                                                                       Ad. pkt 5.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – przedstawił koszty utrzymania oczyszczalni ścieków za I kwartał 2004 rok. ( załącznik nr 2 do protokołu).

Pan  Konrad Sobiech – członek komisji, zwrócił się z pytaniem do Wójta czy my jako Gmina planujemy stworzyć Zakład Komunalny Oczyszczalni Ścieków?

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji zapytał
1) czy wywozem nieczystości zajmuje się tylko pan Kornelski z Gralewa?

2) czy osoby obce, które dowożą nieczystości do oczyszczalni wnoszą opłaty? 
 

Pan Paweł Rozentalski – przewodniczący komisji
1) czy gmina ponosi koszty związane z ochroną środowiska w związku z tym, że wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków? 
 

Odpowiedź Wójta na zadawane pytania członków komisji -
1)      
na dzień dzisiejszy nie stać Gminy na utworzenie Zakładu Komunalnego, a w przyszłości tak.
2)      
tylko z panem Kornelskim jest podpisana umowa na wywóz nieczystości.
3)      
jest jeden obcy przewoźnik, które dowozi ścieki do oczyszczalni i ponosi opłaty, które są księgowane w dochody Gminy.
4)      
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska takie opłaty są naliczane, każdej Oczyszczalni Ścieków ale nasza Gminy nie ma na dzień dzisiejszy naliczonych opłat

                                                                       Ad. pkt 6.

Analizę wyjazdów służbowych przedstawił Wójt Gminy M. Michał Niedźwiecki- (załącznik nr 3 do protokołu)

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji zapytał czy samochód służbowy jest w posiadaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej? Czy Gmina też z niego korzysta?

Odp. Wójta – samochód jest wspólny i za używanie część kosztów ponosi Gmina, a część GOPS.

WNIOSEK CZŁONKÓW KOMISJI

       1. Koszty utrzymania samochodu służbowego są większe niż koszty delegacji 
           wszystkich pracowników.

Ad. pkt 7.-  Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

Pan Konrad Sobiech – członek komisji zapytał czy przyszły już środki na kanalizację i budowę wodociągów?

Wójt Gminy – M. Michał Niedźwiecki –

Jeszcze środki nie przyszły i jeżeli do końca maja nie przyjdą to Gmina będzie musiała zrezygnować z budowy kanalizacji w miejscowości Płośnica.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji  - zapytał pana przewodniczącego komisji Pawła Rozentalskiego, który uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym dla przewodniczących i członków komisji rewizyjne j-  czy członkowie komisji mają prawo wglądu w dokumenty dotyczące  przeprowadzanych gminnych przetargów?

Pan Paweł Rozetalski – przewodniczący komisji wyjaśnił, że przetargi nie są tajne i członkowie komisji mogą być obserwatorami przetargów, ale nie mają prawa głosu.

Pan Włodzimierz Wasiek – członek komisji zwrócił się z pytaniem czy prawdą jest, że likwidacji ulega filialna szkoła podstawowa w Przełęku i w Rutkowicach? 

Odp. Wójta w tym roku nie.

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.

 

Protokołowała:                                                                   Przewodniczący Komisji
Maria Sobotka                                                                        Paweł Rozentalski