Protokół Nr 8/3/2004

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 05 kwietnia 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicypod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego -
Przewodniczącego Komisji.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz.930 , a zakończyło o godz.1130 .

Stan osobowy komisji 5 osób, obecnych na posiedzeniu według załączonej listy obecności 5 osób.

Poza gronem Komisji w posiedzeniu uczestniczyli:

  1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy
  2. Pan Kazimierz Podlasin – Zastępca Wójta
  3. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
  4. Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy

Przebieg posiedzenia:

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

      1.       Otwarcie posiedzenia.
2.      
Przyjęcie porządku obrad.
3.      
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4.      
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Komisji w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2003 oraz wniosku udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy na 2004 rok.
5.      
Zajęcie stanowiska w sprawie powołania Zastępcy Wójta.
6.      
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na X Zwyczajną Sesją Rady Gminy w Płośnicy.
7.      
Rozpatrzenie sprawozdania z działalności:
    a)      
Gminnego Ośrodka Kultury,
    b)      
Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy
    c)      
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
    d)      
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy.
8.      
Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.
9.      
Zamknięcie obrad.

Ad. pkt 2.

Członek Komisji Rewizyjnej Pan Włodzimierz Wasiek zaproponował wprowadzenie pkt 7 zaraz po punkcie 4, ze względu na ważne sprawy, które nie pozwoliły mu do końca uczestniczyć w posiedzeniu Komisji. Członkowie jednogłośnie wyrazili zgodę, w związku z powyższym pkt 7- zajęcie stanowiska  w sprawie powołania Zastępcy Wójta został wpisany jako  5 pkt niniejszego protokołu. Pozostały porządek obrad został przyjęty bez zmian.

Ad. pkt 3.

Protokół Nr 7/2/2004 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 06 lutego 2004 roku został wyłożony na sali narad na 1 godz. przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag, ani zastrzeżeń do zawartej treści wyżej wymienionego protokołu- jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu w jakim został sporządzony.

Ad. pkt 4. 

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił Panią Teresę Jędraszek – Skarbnika Gminy o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2003. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

Po przedstawieniu sprawozdania Pan Konrad Sobiech – członek Komisji zwrócił się z pytaniem do pani Skarbnik czy prawie pięcioprocentowa oszczędność w wykonaniu budżetu miała związek z niewykonaniem wodociągu w Turzy Małej.


Pani Skarbnik – Teresa Jędraszek
poinformowała wszystkich członków, że te pieniądze właśnie pozostały w budżecie Gminy na rok 2004.

Pan Włodzimierz Wasiek –
członek Komisji zwrócił się z pytaniem do Pana Zastępcy- Kazimierza Podlasin- czy Gmina otrzymała już promesy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Olsztyna i czy ogłoszone są przetargi na realizację inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Płośnicy i wodociągu we wsi Prioma i Murawki.

Pan Kazimierz Podlasin –
Zastępca Wójta poinformował wszystkich członków Komisji, iż w momencie jak Gmina otrzyma Promesy z ARiMR zostanie ogłoszony wynik postępowania wyżej wymienionych przetargów.

Członkowie Komisji Rewizyjnej po przeanalizowaniu Budżetu Gminy za rok 2003 nie wnoszą żadnych uwag i zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania i jednogłośnie wnioskują o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Płośnica .


Pan Paweł Rozentalski
– Przewodniczący Komisji przedstawił uchwałę Nr 1/2004 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Płośnicy z dnia 05 kwietnia 2004 roku, którą wraz z uzasadnieniem i wnioskiem przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. ( załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

                                                                      Ad. pkt 5.


Pan Paweł Rozentalski
– Przewodniczący Komisji wyjaśnił, iż Pan Zastępca został powołany na to stanowisko 29 listopada 2002 roku Zarządzeniem Nr 5/2002 Wójta Gminy Płośnica  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku (Dz.,U. Nr 61, poz.707) gdzie nie było wymagane wykształcenie wyższe w związku z powyższym pan zastępca został powołany na to stanowisko zgodnie z prawem.

Ad. pkt 6.

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na X Zwyczajną Sesję Rady Gminy:

Projekty uchwał przedstawił Pan M. Michał Niedźwiecki - Wójt Gminy

1.        Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 – został odczytany i przyjęty bez zastrzeżeń (załącznik nr 3).

2.        Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płośnicy – przyjęty bez uwag (załącznik nr 4).

3.        Projekt uchwały w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego – bez zastrzeżeń (załącznik nr 5). 

4.        Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Płośnica w miejscowościach Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Niechłonin, Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka- bez uwag (załącznik nr 6)

Ad. pkt 7. 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury przedstawił dyrektor Janusz Kuklewicz- sprawozdanie to stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.- zostało przyjęte bez uwag.

Sprawozdanie z Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2003 przedstawiła Pani Danuta Józefowicz (załącznik nr 8) – przyjęte bez zastrzeżeń.

Sprawozdanie z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła Danuta Rochon – pełnomocnik przyjęte bez zastrzeżeń stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pani Beata Garncarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy przedstawiła sprawozdanie z działalności GOPS wyjaśniając równocześnie na prośbę członków komisji różnicę pomiędzy zasiłkiem stałym wyrównawczym, a zasiłku gwarantowanym.

Ad. pkt 8. 

Sprawy bieżące oraz wolne wnioski:

  1. Pan Konrad Sobiech – członek Komisji zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy – kiedy i w jakim stopniu będzie remontowany budynek Domu Kultury w Niechłoninie?

Wójt wyjaśnił, że budynek ten będzie remontowany  w miesiącu kwietniu, a na razie musi być zabezpieczony przed dalszą dewastacją.

  1. Pan Paweł Rozenatlski – Przewodniczący Komisji - zapytał kto jest właścicielem rozwalającego się budynku przy drodze Rutkowice – Prioma? Sprawa do wyjaśnienia.
  1. Pani Elżbieta Szymańska  - wyjaśnić sprawę mieszkańców Wielkiego Łęcka, którzy zrezygnowali z mieszkania w Płośnicy i ponownie zamieszkali w budynku w miejscowości Wielki Łęck.

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.

 

Protokołowała                                                                Przewodniczący Komisji
Maria Sobotka                                                                    Paweł Rozentalski