PROTOKÓŁ Nr 6/1/200

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu
20 stycznia 2004 roku w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy

pod przewodnictwem Pana Pawła Rozentalskiego –

Przewodniczącego Komisji.


Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1200 , a zakończyło o godz. 1530.

Stan osobowy Komisji – 5 osób.

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 5 osób.

 Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gmin
y
2. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica

3. Pan Kazimierz Podlasin  - Z- ca Wójta Gminy

4. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy

5. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz GminyPrzebieg posiedzenia:

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

   1. Otwarcie posiedzenia.

   2. Przyjęcie porządku obrad.

   3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

   4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok.

   5. Opracowanie planu pracy Komisji.

   6. Kontrola umorzeń podatkowych za 2003 rok.

   7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

   8. Zamknięcie obrad.


Pan Konrad Sobiech złożył wniosek o przeniesienie punktu 6 z porządku obrad na posiedzenie Komisji w/g planu pracy na początku lutego.

Wniosek został jednogłośnie przegłosowany
 

Ad. pkt 3.

         Protokół Nr 5/4/2003 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 września 2003 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

           Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. 

Ad. pkt 4.

Pan Konrad Sobiech – członek Komisji Rewizyjnej zwrócił się z następującymi pytaniami:

-         
zmniejszenie dochodów na rzecz pomocy społecznej

Szczegółowych informacji udzieliła Pani Skarbnik.


-         
wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli i ich doskonalenie

    Szczegółowych informacji udzielił Wójt Gminy.

-         
co to są za wydatki w dziale 756

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
wyjaśniła, że są to wydatki jakie ponosi Urząd w związku z poborem wydatków i opłat

-         
dział 801- oświata, § 4410 – podróże służbowe, § 4430 – różne opłaty i składki

Szczegółowych informacji udzieliła Pani Skarbnik.


Pan Włodzimierz Wasiek – członek Komisji zapytał o:


- § 4260 – zakup energii oraz o dział 921 dotyczącego kultury

Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik.

Pan Konrad Sobiech zapytał o dotacje na dożywianie dzieci.

Szczegółowej odpowiedzi udzieliła Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy.

Pan Włodzimierz Wasiek – zapytał o biblioteki – rozdział 92116

Informacji w tej sprawie udzielili Pani Skarbnik i Wójt Gminy.

Członek Komisji Pan Konrad Sobiech zapytał w dziale 900 rozdziału     

90015 – sprawa sprawa wymiany żarówek energooszczędnych oświetlenia dróg.

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Wójt Gminy przekazując informacje, że czekamy ofertę Zakładu energetycznego.

 Pan Konrad Sobiech – członek Komisji wysunął następujące zapytania:

-         
załącznik nr 6 – planowane dochody

Szczegółowe wyjaśnienia Pani Skarbnik.

-         
§ 7,8 z projektu uchwały

Wyjaśnienia Pani Skarbnik i Wójta Gminy odnośnie zaciągnięcia długu publicznego oraz zaciągania pożyczek i kredytów
 

                                                                     Ad. pkt 5.


Plan Pracy Komisji
 

      I kwartał :

      1.      Analiza kosztów utrzymania Urzędu Gminy.
2.     
Zaopiniowanie Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok.
3.     
Kontrola umorzeń podatkowych za 2003 rok.
4.     
Analiza i ocena wykonania budżetu za 2003 rok.
5.     
Analiza gospodarki komunalnej za 2003 rok.

 

     II kwartał :

      1.      Absolutorium dla Wójta Gminy Płośnica.
2.   Analiza przetargów inwestycyjnych ( 2003/2004).

3.      
Analiza wyjazdów i delegacji służbowych.

    III kwartał :

      1.      Opinia i analiza z wykonania budżetu za I półrocze.
2.     
Analiza działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze.
3.     
Kontrola działalności finansowej szkół.

     IV kwartał :

      1.      Opinia na temat propozycji Wójta Gminy w sprawie stawek
podatkowych na 2005 rok.

2.     
Zapoznanie się z przebiegiem realizacji inwestycji za 2004 rok.

Inne prace Komisji wynikające z potrzeb Rady Gminy w Płośnicy i sprawy bieżące.

 

 

Ad. pkt 7.

Pan Włodzimierz Wasiek – zapytał o liczniki energii elektrycznej w budynku starej szkoły.

Pani Halina Jabłońska – omówiła stan bieżący budynku.

Pan Konrad Sobiech – zapytał czy po ukończeniu umowy na roboty publiczne pracownicy zatrudnieni w oczyszczalni ścieków, będą mieli dalej przedłużoną umowę o pracę.

Wójt Gminy - odpowiedział, że jeżeli będą dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków być może będą mieli przedłużone umowy o pracę.

Pan Włodzimierz Wasiek zapytał w sprawie wody w Płośnicy – naprawy i konserwacji oraz wstawienia zasów ( odcięcie części  wodociągu na wypadek awarii). Złożenie wniosku w tej sprawie do Mławy.

Pan Konrad Sobiech – proszę wystąpić z wnioskiem do WZUW w Mławie o sprawdzenie poboru wody w gospodarstwach rolnych.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – wystąpimy z wnioskiem o sprawdzenie podłączeń w gospodarstwach rolnych.

Pan Włodzimierz Wasiek – wniosek o przebudowę chodnika w celu powiększenia  skrzyżownia dróg Płośnica - Turza Mała i Płośnica - Mały Łęck .

Pani Bożena Kowalska Członek komisji – wniosek o zmianie organizacji ruchu na skrzyżowaniu dróg: Przełęk-Kuczbork, Jabłonowo – Gnojno, Gruszka – Szronka  w miejscowości Niechłonin.                                               

                                                                 Ad. pkt 8

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady niniejszego posiedzenia.


Przewodniczący Komisji

Paweł Rozentalski