Uchwała Nr XIII/24/2004
Rady Gminy w Płośnic
y
z dnia 14 września 2004 roku

w sprawie: zmian budżetu Gminy Płośnica na rok 2004.

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591; z 2002 roku Nr 23, poz.220; Nr 62,poz.558,      Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz.1203) oraz art.109, art.124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku    o finansach publicznych ( Dz,.U z 2003 roku, Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 roku Nr 19, poz.177, Nr93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) R a d a     G m i n y     u c h w a l a, co następuje:

§1. 1 Dokonać zwiększenia Budżetu Gminy Płośnica o kwotę 18.700zł w dochodach i wydatkach  budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr1 i 2 do uchwały.

     2. Dokonać zmian w wydatkach związanych z realizacją wieloletnich programów            inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr3 do uchwały.   

     3. Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

            Dochody – 9.580.061zł           
            Wydatki – 9.483.287zł

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w roku budżetowym 2004 oraz podlega         ogłoszeniu.

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                       Elżbieta Szymańska