U C H W A Ł A  Nr XII/23/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 14 lipca 2004 roku

 

w sprawie: zmian  budżetu Gminy Płośnica na rok 2004.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U.z 2001 roku Nr 142,poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568 i z 2004 roku nr 102, poz.1055i nr 116, poz.1203) oraz art.109, art.124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku   o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96.poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 roku Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1. 1.Dokonać zwiększenia Budżetu Gminy Płośnica o kwotę 1.145.105zł w dochodach  i  wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do uchwały.

     2.Dokonać zmian w inwestycjach gminnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
      
       3.
Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:
      
        Dochody – 9.795.130 zł
     
        Wydatki  - 9.698.356 zł

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz   podlega ogłoszeniu.


                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                Elżbieta Szymańska