U C H W A Ł A  Nr XI/22/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 24 czerwca 2004 roku

 

w sprawie: zmian  budżetu na rok 2004.

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 roku Dz.U. Nr 142,poz.1591 zm. Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.109, art.124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( z 2003 r.,Dz.U. Nr 15, poz.148, zm.Dz.U. z 2003 roku, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851):

 Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1.1. Dokonać zmniejszenia Budżetu Gminy Płośnica o kwotę 2.543.000zł w dochodach  i wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 do uchwały.

2.Dokonać zmian w budżecie Gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
3.
Dokonać zmian w inwestycjach gminnych zgodnie z załącznikiem 4 i 5 do uchwały.

4.
Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:

      Dochody - 8.617.243 zł    
     
Wydatki  - 8.520.469 zł

 §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                Elżbieta Szymańska