U C H W A Ł A  Nr XI/21/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 24 czerwca 2004 roku

 

w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płośnica.

                Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203), uchwala się co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Płośnica stanowiący załącznik do uchwały, celem absorpcji środków strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                Elżbieta Szymańska