P R O T O K Ó Ł Nr IX/2004z posiedzenia IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy

w Płośnicy odbytej w dniu 12 marca 2004 roku

w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

Pani Elżbiety Szymańskiej – Przewodniczącej Rady Gminy.Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00, a zakończyło się o godz. 14.20.


Stan osobowy Rady Gminy w Płośnicy - 15 osób .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności - 15 Radnych. – Załącznik Nr 1 .


Poza gronem Rady Gminy , udział w posiedzeniu wzięli :

1. Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy Płośnica

2. Pani Teresa Jędraszek - Skarbnik Gminy

3. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy

5. Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta Gminy Płośnica

6. Sołtysi poszczególnych wsi w/g załączonej listy obecności - 14 osób – Załącznik Nr 2

7. Lista zaproszonych gości stanowi Załącznik Nr 3 .


Przebieg posiedzenia :

=====================

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy otwierając obrady IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy powitała wszystkich zebranych i stwierdziła , że na sali narad obecnych jest 15 Radnych , co stanowi guorum Rady władne do podejmowania prawomocnych uchwał , po czym odczytała proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia .


2. Przyjęcie porządku obrad .


3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.


4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.


5. I n t e r p e l a c j e.


6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Gminy Płośnica

na 2004 rok.


7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Gralewie.


8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.


9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo.


10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian statutu Ekologicznego Związku Gmin „ DZIAŁDOWSZCZYZNA”.


11. Zaopiniowanie apelu w sprawie wyboru form przekształcenia Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w likwidacji , 13-204 Gródki.


12. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

13. Wolne wnioski i zapytania.


14.Zamknięcie obrad.


Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała wprowadzenie dodatkowego punktu 11 a do porządku obrad Sesji – Przyjęcie planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy na rok 2004. oraz wprowadzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Płośnica w miejscowościach Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełek, Niechłonin, Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka.


Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek obrad i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.Ad. pkt 3.

=========

Protokół Nr VIII/2003 z posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Płośnicy odbytej w dniu 9 grudnia 2003 roku został wyłożony na sali narad na godzinę przed rozpoczęciem niniejszych obrad w celu umożliwienia wszystkim Radnym dokładnego zapoznania się z jego treścią.


Uwag ani zastrzeżeń do treści protokołu Radni nie zgłosili – przyjmując go jednogłośnie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.


Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła o zabranie głosu Pana Jana Bombosz – Kierownika AMiRR w Działdowie.

Pan Jan Bombosz – Kierownik AMiRR cyt.” Szanowni Państwo doszły do nas słuchy o próbach wyłudzenia od rolników dopłat bezpośrednich, w związku z tym zwracam się do sołtysów o przekazanie informacji mieszkańcom wsi ponieważ w tej chwili próby polegające na podszywaniu się pod Agencję i hasło dopłaty ktoś dzwoni do Państwa abyście oddzwonili w sprawie dopłat , wy dzwonicie a nikt się nie odzywa a minuty lecą ponad siedem złotych za jedną minutę . W związku z tym nie zwracajcie na to uwagi na tego typu propozycje ponieważ uprawniona do dopłat jest tylko Agencja. Jeżeli Agencja się do Was zwróci będzie to w formie pisemnej , czy pracownik jeśli do Państwa zadzwoni to się przedstawi, że jest pracownikiem Biura Powiatowego w Działdowie. Z takim telefonem możecie rozmawiać z innymi niestety nie. Następna sprawa proszę Państwa zwracam się do sołtysów o przekazanie informacji zainteresowanym mieszkańcom, żeby jak najszybciej składali wnioski o wpis do ewidencji producentów. Na szkoleniach informowałem Państwa, że zostaną wysłane do właścicieli bydła wnioski spersonalizowane miało to być do 15 marca , 15 marzec poniedziałek a jeszcze tego niema. Nie wiem z jakich powodów to do Państwa nie dociera, proszę nie czekać ja przywiozłem oryginalne druki, na których wnioski trzeba złożyć. Może każdy z sołtysów weźmie po kilkanaście sztuk i rozda zainteresowanym rolnikom o dopłaty bezpośrednie. Podałem dzisiaj do prasy określoną informację i Pan Wójt wywiesił na tablicy ogłoszeń tzn. proszę Państwa jesteście w przededniu prac polowych a czasu zostało niedużo , jeszcze nie ma u nas kolejek jeżeli są to momentami, a jeśli wszyscy będziemy czekać na ostatnią chwilę to i Państwo będziecie się denerwować i nasi pracownicy , chcąc tego uniknąć mam taki apel aby jak najszybciej te wnioski składać. Następna sprawa to zmiana będzie tatuowania trzody chlewnej jest przygotowane projekt ustawy zmieniającej ustawę o inspekcji weterynaryjnej, otrzymałem wczoraj pismo z naszego Departamentu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt żeby już z tą informacją wyjść do wszystkich rolników, ponieważ będzie dwanaście cyfr jak do tej pory i dodatkowe dwie duże litery PL i będzie w sumie czternaście znaków nie dwanaście w związku z tym jeżeli ktoś chce kupić tatułownicę to żeby to uwzględnił. Jeszcze jedna ważna sprawa 19 lutego Minister Infrastruktury podpisał porozumienie w sprawie wysokości opłat za wypisy z ewidencji gruntów do tej pory za pierwszą działkę było 12 zł. za każdą następną 6 zł. W związku z tym były to spore obciążenia dla rolnika bo ci co nie byli na zebraniach z różnych powodów myśmy im tych wypisów nie dostarczyli. W tej chwili za każdą działkę jest 1,80 zł. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla rolników , nie ma sporów każdy za 1,80 zł. pójdzie za każdą działkę zapłaci i otrzyma wypis. Ja miałbym tyle jeśli byłyby pytania to bardzo proszę.

Pan Piotr Psiuk – Sołtys wsi Wielki Łęck – czy jak ktoś nie złoży tego wniosku to przyjdzie czy już go nie dostanie, bo rolnik musi wiedzieć będzie czekał do końca kwietnia. Musi to być powiedziane konkretnie.

Pan Jan Bombosz – Kierownik AMiRR– rolnik dostanie ten wniosek ale ja nie potrafię powiedzieć kiedy. W związku z tym lepiej ten wniosek złożyć , są one dostępne, pracownicy Pana Wójta byli na szkoleniu w Biurze Powiatowym są przeszkoleni, pomogą wypełnić, nie czekać a jeśli po złożeniu przyjdzie ten wniosek to go do kosza.

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin – zwrócił się z zapytaniem w sprawie wniosku drugiego obszarowego, ponieważ mówi się wszędzie o dopłaty do czystego siewu, a jak jest z dopłatami do mieszanek , pracownicy w Agencji nie potrafią udzielić konkretnej odpowiedzi.

Pan Jan Bombosz – Kierownik AMiRR - proszę Pana nie wiem skąd takie nieporozumienie, przecież to jest zboże i do mieszanek są dopłaty.

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin – byłem w Agencji kazano mi się dowiedzieć i dzwonić do Agencji do Olsztyna

Pan Jan Bombosz –Kierownik AMRiR proszę pana jest to dla mnie zaskoczeniem, że otrzymał Pan taką informację , jest to niemożliwe, wszyscy pracownicy są przeszkoleni i dopłata jest do wszystkich zbóż łącznie z mieszankami.
Ad. pkt 4.

========


W związku z chwilową nieobecnością Pana M. Michała Niedźwieckiego – Wójta Gminy sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami czyli od posiedzenia VIII Sesji przedstawił Pan Kazimierz Podlasin Z-ca Wójta


 • uruchomiono oczyszczalnię ścieków w tym sensie, że zaczęto dowozić ścieki i je oczyszczać, ze względu na dość niską temperaturę otoczenia w tej chwili jeszcze nie ma takiego efektu jakiego by się chciało, niemniej myślę, że w momencie kiedy temperatura otoczenia będzie wyższa i tego osadu bakteryjnego zgromadzi się więcej w osadnikach, oczyszczenie będzie przeprowadzone jeszcze sprawniej i będziemy się zbliżać do osiągnięcia efektu technologicznego


Dalsze informacje przekazał Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy


-odbył się przetarg i zostały otwarte oferty na kanalizację i wodociągi

na kanalizację wpłynęło siedem ofert:

Fiszer – Brodnica, Zakład Usług Wodno - Kanalizacyjnych Mława, PEKUM Olsztyn, EKOMEL Ostróda, Zakład Hydrauliczny Instalacji Wodnej Mława, Kępka Działdowo, SANMEL Brodnica

Kosztorys ofertowy był w granicach 2.200.000,00zł, ceny kształtują się w tej chwili od 2.051.729,62 zł tj. EKOMEL Ostróda do 1.440.139,90 zł. tj. SANMEL Brodnica. W tej chwili trwa sprawdzanie ofert i po sprawdzeniu ofert czy wszystkie dokumenty są prawidłowo złożone i wszystko jest zgodne z prawem zostanie podjęta decyzja, która oferta będzie wybrana czego nie możemy powiedzieć w tej chwili

na wodociągi w Rutkowice – Prioma oraz Murawki – Gralewo wpłynęły cztery oferty:

Zakład Usług Wodnych Mława, Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Iława, SKR Rybno, Sławiński Lubawa

Ceny kształtują się w ten sposób: wodociąg Rutkowice – Prioma najniższa cena była Pana Sławińskiego z Lubawy 199.543,26 zł. najwyższa cena Zakładu Usług Wodnych z Mławy 244.886,72 zł. wodociąg Murawki –Gralewo najniższa cena Pana Sławińskiego z Lubawy 156.736,69 zł. najwyższa cena z Iławy 219.895,65 zł. Oferty te zostały przekazane do dalszego sprawdzenia pod względem dokumentacji.

Kosztorys wodociągu Rutkowice – Prioma w granicach 700.000,00zł.Gralewo – Murawki 520.000,00 zł.

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy – są to ceny tylko na roboty wykonawcze a dojdą jeszcze dodatkowe koszty na całość zadania np. nadzór

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy - chwilą podpisania umowy będziemy wiedzieć konkretnie jakie będą koszty. Jest to zbyt duża inwestycja aby mówić już o konkretnych cenach. Może być sytuacja, że ta najniższa oferta zostanie z jakiś przyczyn odrzucona i będzie oferta wyższa.

- przystąpiliśmy do realizacji ustaleń w sprawie podziału działek po byłym GS w tej

sprawie wpłynął wniosek od sąsiadów

- zostały zlecone i przygotowane do sprzedaży mieszkania po byłej Szkole Podstawowej w

Płośnicy

-zostało dokonane przyłącze elektryczne do remizy w Murawkach i do Szkoły

Podstawowej w Płośnicy

-zostały zlecone przygotowania do rozdziału energii elektrycznej w Gimnazjum w Gródkach, żeby całkowicie się oddzielić od Zespołu Szkół Rolniczych

- uzyskano pozwolenia ze Starostwa w Działdowie na budowę sieci kanalizacyjnej na następne wsie Rutkowice, Mały Łęck

- zorganizowano w GOK spotkania wigilijne, koncert noworoczny, warsztaty taneczne
Ad. pkt 5.

===========

I n t e r p e l a c j e:Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica poprosił o informację na temat jubileuszu orkiestry w Płośnicy i czy w budżecie są przewidziane pieniądze na organizację tej imprezy

 • czy wpłynęło pismo do ZUW w Mławie, w sprawie zasuw w Płośnicy i czy Mława się do tego ustosunkowała

 • pytanie do Z-cy Wójta w sprawie wniosku na temat zasypania stawu w Płośnicy


Pan Konrad Sobiech Radny wsi Niechłonin – przekazał uwagi dotyczące działania Rady Gminy , Urzędu cyt...” Pani Przewodnicząca , Szanowna Rado , Panie Wójcie mam kilka uwag dotyczących działania Rady Gminy , działania urzędu, wiadomo, że nie da się wszystkiego przewidzieć ale są pewne sprawy, które należało by dopilnować np. porządek pracy dzisiejszej sesji , otrzymujemy dokumenty w dokumentach nie ma punktu przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy daje się to na ostatnią chwilę. Ja myślę, że jest odpowiedni czas, ostatnia sesja, komisje były miesiąc temu myślę, że Pani Przewodnicząca powinna się do tego odpowiednio przygotować, żeby później nie robić takich sytuacji jak to się dzisiaj dzieje. Apel na temat Gródek dostajemy w momencie kiedy już siedzimy za stolikami. Przecież można to było razem z dokumentami, które otrzymaliśmy na sesję nam to przesłać, nie otrzymaliśmy. Robimy to wszystko na chybcika tak od zaraz, ja myślę ,że Radni są ludźmi poważnymi , należy to traktować z pewną powagą bo jeżeli nie będziemy się traktować z pewną powagą , to widzę tylko jedno wyjście znaczy, że stawiam wniosek o odwołanie Przewodniczącej z pełnionej funkcji jeżeli Pani tak dalej będzie to robiła jak w tej chwili to robi”.

 • sprawa remontu Domu Kultury w Niechłoninie , czy jesteśmy już po wizji lokalnej inspektora, jakie są dalsze kroki z tym domem Kultury

 • naprawa dachu na Ośrodku Zdrowia w Niechłoninie ponieważ jest to własność gminy i było by to skandalem, żeby on niszczał

 • sprawa wodociągu w Niechłoninie odnośnie czystości wody

 • czy już coś wiadomo na temat porozumienia ze starostwem odnośnie chodników Niechłonin –Gruszka, czy będą robione, czy Starostwo będzie brało w tym udział czy zostanie to tak jak jest

 • ze sprawozdania Wójta między Sesjami wynika, że będą pewne środki po przetargach, chciałbym aby na następną Sesję Pan Wójt przedstawił wizję inwestycji , plan inwestycji na następne lata bo to co teraz robimy to robimy w spadku po tamtej Radzie i nie chciałbym, żebyśmy zakończyli kadencję jak to się mówi „murem” zrobiliśmy, przychodzi następna Rada niech zaczyna od nowa. Pan Wójt sygnalizuje kanalizację Rutkowice - Mały Łęck i co dalej.

 • jakie jest wykształcenie z-cy Wójta czy jest to wykształcenie wyższe czy średnie cyt... „ jeżeli średnie to mam pismo i chciałbym, aby Pan Wójt się z tym zapoznał i jeżeli nie dzisiaj to na następnej Sesji dał odpowiedź. Kieruję to do Pana Wójta i Pani Przewodniczącej. Przedstawię tylko nagłówek chodzi o to Proszę Państwa, że bez wyższego wykształcenia nie można być Zastępcą Wójta”

Pan Stanisław Orłowski – Radny wsi Gródki – zapytał w sprawie zebrań w sołectwach, czy będzie zestawienie spraw zgłaszanych w terenie gdzie byli jako Radni.

Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica – zapytał o informację w sprawie przebiegu zebrań wiejskich, czy były zgłaszane wnioski.

Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice – zapytał czy już wiadomo na dzień dzisiejszy , czy została zlikwidowana Szkoła w Rutkowicach.

Pani Renata Warmińska – Radna wsi Wielki Łęck – zapytała:

- w sprawie ograniczenia prędkości we wsi Wielki Łęck i postawienia znaku „ krowy na obrzeżach wsi”

 • w sprawie chodników we wsi Wielki Łęck

 • w sprawie drzew rosnących przy drodze prowadzącej do szkoły

 • w sprawie karosacji samochodu OSP w Wielkim Łęcki

Pan Stanisław Dudek – Radny wsi Przełęk – czy już coś wiadomo w sprawie wniosków, które zostały złożone na kanalizację i wodociągi i czy już jest odpowiedź.

Pan Włodzimierz Wasiek -Radny wsi Płośnica – zgłosił uwagę, że w przygotowanym budżecie nie ma wyszczególnionych procentów.

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi, jeżeli przygotowujemy, to przygotowujemy przewidywane wykonane stawki procentowe, natomiast jeżeli już jest budżet to tylko wpisujemy plan na dany rok i nie ma potrzeby wyrzucania procentów taka jest procedura. W pierwszym projekcie jest to konieczne.

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin- zwrócił uwagę Pani Przewodniczącej, aby z konsekwencją przestrzegać 14 dniowego terminu przekazywania Radnym informacji i materiałów przed planowaną Sesją zgodnie z rozdziałem II Statutu Gminy Płośnica.

 • następnie zwrócił się i poprosił o wyjaśnienie kwoty wykorzystanej przez Wójta delegacji za rok 2003 oraz zasugerował aby w budżecie gminy w dziale 750 pozostała kwota taka jak była w roku 2003 na poziomie 852.400,00zł.a nie kwota zasugerowana przez Panią Skarbnik gdzie nastąpił wzrost o 31.250,00 zł. , oraz żeby została taka sama kwota na Radach Gminy jak w roku 2003 gdzie jest wzrost o 1.940,00 zł. Pieniądze te można zainwestować w inne miejsce np. na remont dachu w domu Ośrodka Zdrowia w Niechłoninie lub inne


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – poinformował Radnych, że w związku z nieobecnością Pani Anny Lipińskiej – Inspektora ds. Rady, która już od dłuższego czasu jest na zwolnieniu lekarskim zaistniały pewne niedopatrzenia w przygotowaniu Sesji od strony osób, które zastępują nieobecną Panią A. Lipińską. Jednocześnie poinformował Radnych, że sprawy związane z planami pracy komisji oraz apelem w sprawie Gródek były omawiane na poszczególnych komisjach i wszyscy przewodniczący zapoznali się z tymi sprawami.Pani Bożena Kowalska – Radna wsi Jabłonowo zapytała czy Pani Łaganowska , która wynajmuje Ośrodek Zdrowia w Niechłoninie płaci za budynek dzierżawę do Gminy.

Jeżeli płaci dzierżawę to te pieniądze przeznaczyć na remont dachu w Ośrodku a nie robić zmian w budżecie.

Pan Stanisław Orłowski – Radny wsi Gródki – Komisja Budżetu na swoim posiedzeniu poszerzonym o Przewodniczących poszczególnych Komisji analizowała i omawiała budżet gminy, omawiała różne warianty, było nie jednogłośne przyjęcie projektu budżetu ale mimo wszystko większość była za przyjęciem tego projektu i go przedstawieniu w takiej wersji w jakiej jest przygotowany na sesję.

Pani Renata Warmińska – Radna wsi Wielki Łęck powitała przedstawicieli z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie i poprosiła o wyjaśnienia w sprawie uzyskania atestu na mleko przez rolników.

Pani Halina Stempkowska – Powiatowy Inspektorat Weterynarii – od 1-go maja będzie obowiązywał atest, że gospodarstwo gdzie pozyskuje się mleko jest zgodne z przepisami unijnymi. Do zaświadczenia potrzeba krów zdrowych na brucelozę i gruźlicę nie dotyczy to białaczki. Wynik badania musi być ujemny. Każde gospodarstwo, które oddaje mleko musi mieć wynik badania wody od zarządcy wody, dotyczy to także własnych studni i gospodarz we własnym zakresie musi takie badanie przeprowadzić. Przy studniach chodzi o badanie bakteriologiczne. Jeżeli wynik wody w badaniach wyjdzie zły to nie dyskryminuje to gospodarstwa, lecz wymagamy oświadczenia od gospodarza, że do płukania będzie używał wody przegotowanej. Wymagana jest także jedna książeczka zdrowia jednej osoby, która faktycznie obsługuje udój. Atestacja urządzeń udojowych jest potrzebna ale ręczny udój też jest brany pod uwagę. Wymagana też jest książka zabiegów weterynaryjnych my wydajemy taki wzór i można sporządzić sobie zeszyt, gdzie lekarz , zootechnik wpisuje zabiegi lecznicze. Z dokumentacji najważniejsza jest księga rejestracji bydła z Agencji R i MR. Co daje możliwość identyfikacji bydła. Pomieszczenie , w którym odbywa się przechowywanie mleka musi spełniać określone wymogi sanitarne.

Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta przekazał informację w sprawie uzyskania atestu na wodę.Ad. pkt 6.

=========


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj.


Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok

Pani Elżbieta Szymanska – Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok i poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.


Za podjęciem uchwały w/g przygotowanego projektu uchwały głosowało 13 osób

Wstrzymały się od głosowania – 2 osoby.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących w obradach sesji.

Podjęta uchwała otrzymała nr IX/1/2004 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 7.


Pani Elżbieta Szymańska- Przewodnicząca Rady Gminy przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Gralewie – poprosiła Pana Wójta o przedstawienie i uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały.


Po wyjaśnieniach Wójta Gminy, że szkoła została zamknięta w związku z małą ilością dzieci, a podjęcie uchwały jest wymogiem Kuratorium w Olsztynie zachodzi potrzeba podjęcia w/w uchwały.


Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica – czy podjęcie uchwały z datą jaka jest w uchwale będzie zgodne i nie będzie to kolidowało, że przyjmiemy tą uchwałę z dzisiejszą datą.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – uchwała była przygotowana na sesję marcową, stąd ta data.


Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Gralewie i poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.


Za podjęciem uchwały w/g przygotowanego projektu uchwały głosowało 14 osób

Przeciw – 1 osoba.

Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących w obradach sesji.

Podjęta uchwała otrzymała nr IX/2/2004 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 8.Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny i poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.


Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały nie zgłaszając żadnych pytań ani uwag.


Nadmieniam, że w głosowaniu brało udział 15 osób, czyli cały skład Rady Gminy


Podjęta uchwała otrzymała Nr IX/3/2004 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu


Ad. pkt 9Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj.


Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo

Pan Wiesław Rudnicki – Radny wsi Gralewo –zapytał o cenę wody, ponieważ w chwili obecnej cena wody wynosi 1,80 + VAT, czy Rybno obniżyło kosz t wody jak to wynika z ich wniosku tj. 1,69 + VAT.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy –poinformował, że taką kalkulację przysłano nam z Rybna z czego wynika, że koszty zmniejszyły się i cena wody uległa obniżeniu i będzie taka jaką nam podano.

Przekazał informację i poprosił Radnych o podjęcie uchwały

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo i poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.


Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały nie zgłaszając żadnych pytań ani uwag.


Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących w obradach sesji.

Podjęta uchwała otrzymała nr IX/4/2004 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.


Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Płośnica, w miejscowości Skurpie, Plośnica,Turza Mała, Gródki , Przełęk, Niechłonin, Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił potrzebę podjęcia w/w uchwały ponieważ otrzymał wniosek w bieżącej korespondencji i wprowadził w porządek obrad IX Sesji Rady Gminy.

Pan Włodzimierz Wasiek – Radny wsi Płośnica zapytał o opłatę za następny wodomierz w momencie uruchomienia kanalizacji

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy poinformował, że musi uzgodnić to z Zakładem Usług Wodnych

Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała przygotowany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Płośnica w miejscowości Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Niechłonin, Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka i poprosiła Radnych o głosowanie w celu podjęcia uchwały.


Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały nie zgłaszając żadnych pytań ani uwag.


Nadmieniam, że głosowanie nastąpiło w obecności całego składu osobowego Rady, czyli 15 osób uczestniczących w obradach sesji.

Podjęta uchwała otrzymała nr IX/5/2004 i wraz z projektem uchwały stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 10


Pani Elżbieta Szymańska- Przewodnicząca Rady Gminy przed przystąpieniem do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Ekologicznego Związku Gmin „ DZIAŁDOWSZCZYZNA” – poprosiła Pana Wójta o przedstawienie i uzasadnienie potrzeby podjęcia tej uchwały.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy poinformował, że do Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYZNA” wstąpiła Gmina Rybno w związku z czym w Statucie nie była ujęta Gmina Rybno zaistniała potrzeba zmiany Statutu. Działa to na takiej zasadzie, że wszystkie zmiany , które są wprowadzane do Statutu muszą być akceptowane przez wszystkie Rady Gminy tworzące związek, w związku z tym zachodzi taka potrzeba pojęcia uchwały. Od Rady Gminy zależy czy Gmina Rybno będzie wchodziła w skład Ekologicznego Związku Gmin.


Pan Paweł Rozentalski – Radny wsi Rutkowice – zwrócił uwagę na błędny zapis w treści, że nadzór sprawuje nie Wojewoda Ciechanowski jak to jest napisane tylko Wojewoda Warmińsko – Mazurski.

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. uchwały nie zgłaszając żadnych pytań ani uwag.


Nadmieniam, że głosowanie przebiegało w obecności 15 Radnych tj. całego składu Rady .

Podjęta uchwała otrzymała Nr IX/6/2004 i wraz z projektem stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 11.


Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku obrad tj.

Zaopiniowania apelu w sprawie wyboru form przekształcenia Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczych CKP w likwidacji 13-204 Gródki
Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy głośno odczytała przygotowany apel w sprawie wyboru form przekształcenia Gospodarstwa Pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczych CKP, 13-204 Gródki, który został skierowany do Starostwa Powiatowego w Działdowie i Radni przystąpili do głosowania w celu zajęcia stanowiska w/w sprawie


Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ww. apelu nie zgłaszając żadnych pytań ani uwag.


Pan Stanisław Orłowski – Radny wsi Gródki podziękował Pani Przewodniczącej Wysokiej Radzie w imieniu Radnych z Gródek za pozytywne przegłosowanie apelu , który nie wiadomo czy będzie pomocny ponieważ ostania prasa doniosła najnowsze informacje o tym co się dzieje i co ma być w przyszłości z tym gospodarstwem, składam serdeczne podziękowanie.


Ad. pkt 11a.


Pani Elżbieta Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy o przedstawienie planów pracy Komisji na 204 rok:


Pan Paweł RozentalskiPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej

Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem przedstawionego planu pracy.


Pani Bożena KowalskaPrzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawiła plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2004 rok.

Plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie.


Pan Stanisław OrłowskiPrzewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił plan pracy Komisji Budżetu i Finansów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła w/w plan.


Pan Jan LemańskiPrzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej przedstawił plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej na rok 2004


Radni nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do w/w planu pracy- przyjmując go jednogłośnie.


Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa przedstawiła plan pracy Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony Środowiska i Budownictwa.


Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.


Nadmieniam, że w głosowaniu brało udział 15 Radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.

Przyjęte przez Radę plany pracy stałych komisji załączam do niniejszego protokołu jako Załącznik Nr 7-11.Ad. pkt 12.

=========

Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje:


Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy w odpowiedzi na wcześniej zgłoszone interpelacji wyjaśnił :


 • w sprawie dachu w Domu Kultury w Niechłoninie , Prokuratura umorzyła śledztwo i z ich raportu wynika, że ostatnio przebywała młodzież, nazwiska są nam znane, która spowodowała ten wypadek. Po uzyskaniu odpowiedzi z PZU w sprawie odszkodowania spotkamy się z Sołtysem , Radnymi z Niechłonina, z osobami , które spowodowały ten wypadek i wspólnie rozwiążemy ten problem. Zastanowimy się co dalej robić z tym budynkiem.

 • Sprawa dachu w Ośrodku Zdrowia w Niechłoninie – wspólnie z dzierżawcą tego Ośrodka postaramy się zabezpieczyć dach przed dalszym niszczeniem.

 • Wodociąg w Niechłoninie nie wejdzie w inwestycje w tym roku jest to temat poruszany wielokrotnie i powinien być zrealizowany w tej naszej kadencji

 • Jeżeli chodzi o wizję na następne lata co do dalszych inwestycji to przypominam Państwu, że kiedy spotykaliśmy się na wspólnym posiedzeniu Komisji i te sprawy zostały przedstawione i są realizowane

 • W sprawie wykształcenia Zastępcy Wójta wyjaśniam, że Pan K. Podlasin został powołany zarządzeniem na to stanowisko ponieważ w rozporządzeniu z 23 września 2002 roku nic się nie mówi o wykształceniu jaki powinien mieć Z-ca Wójta. W dniu 29 września 2002 roku kiedy powołałem na stanowisko Pana K. Podlasina nic nie było wiadomo na temat wykształcenia, a nie da się przewidzieć co się stanie 13 grudnia 2002 roku. Jest to temat różnie interpretowany przez różne sądy i na dzień dzisiejszy ja uważam, że jest to zgodne z prawem. Jeżeli ktoś uważa, że jest to nie zgodne z prawem i jeżeli ktoś tak uważa to nic innego nie pozostaje jak zaskarżenie do sądu i niech się sąd wypowie w tej sprawie, 29 listopada 2002 roku nie wiedziałem, że w dniu 13 grudnia 2002 roku ukaże się rozporządzenie z mocą wstecz.

 • Odbyły się zebrania w sołectwach, wiele tematów jest poruszanych w miarę naszych możliwości, wnioski co dalszej realizacji będą omawiane na poszczególnych komisjach

 • W sprawie szkoły w Rutkowicach będzie spotkanie z rodzicami

 • Sprawa jubileuszu orkiestry – nie ma w budżecie środków przeznaczonych tylko na tę uroczystość natomiast jest to przewidywane i będziemy to realizować w uzgodnieniu ze Starostwem w Działdowie ponieważ będzie to wspólnie organizowane z Powiatowym Przeglądem Orkiestr. Tą sprawę będzie bezpośrednio prowadził dyrektor GOK z Panem J. Wiśniewskim

 • Sprawa ograniczeń prędkości, wycinania drzew będzie do realizacji

 • Przeprowadziliśmy rozmowy z Dyrektorem Stępką WZUW Mława w sprawie zasów , sprawa ta będzie realizowana

 • Nie przewidujemy w tym roku karosacji samochodu w Wielkim Łęcku

 • W sprawie promesy jeszcze nie mamy pisma, ale wnioski, które zostały złożone zakwalifikowały się na dofinansowanie

 • Sprawa chodników w miejscowości Niechłonin od skrzyżowania do szkoły oraz w Gruszce, będzie realizowana oraz w Płośnicy przy współudziale Starostwa

 • Sprawę basenu w miejscowości Płośnica przedstawił Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta, który poinformował, że kiedy będą środki to będzie realizowany projekt, a w następnym roku będzie jego realizacja. Kwota za projekt w przybliżeniu około 3.000,00 zł, podkłady geodezyjne 1000,00 zł. muszą być także uzgodnienia wodno – prawne co do odprowadzenia wody w kierunku Rutkowic, a wszystko to wiąże się z kosztami.
Ad. pkt 13.

==========

Wolne wnioski i zapytania:


Pan Wiesław Rudnicki- Radny wsi Gralewo – prosił o ponowne wystąpienie do Rejonu Dróg odnośnie skrzyżowania w miejscowości Gralewo. Podczas deszczu tworzą się kałuże i cały teren jest zalany, w ubiegłym roku było robione ale to nie zdaje rezultatu

 • sprawa ograniczenia prędkości , postawienie znaku od strony Gralewa Stacji.

 • Sprawa świateł na wybudowaniu

 • Sprawa rozpadającego się budynku we wsi

 • Sprawa mieszkań po byłej Szkole Podstawowej


Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy będą wystosowane pisma w /w sprawach, jeżeli chodzi o budynek to jest to zgłoszone do Nadzoru Budowlanego, a jest tam także kilku właścicieli.

Jeżeli będzie podział prądu w budynku to będziemy wprowadzać lokatorów.

Pan Konrad Sobiech – Radny wsi Niechłonin – stwierdził , że nie ma zastrzeżeń co do interpretacji Wójta w sprawie pisma odnośnie zatrudnienia Z-cy Wójta, ale zwrócił się do Pani Przewodniczącej aby zwróciła się do służb prawnych Wojewody o wykładnię jak to właściwie jest

Pan Piotr Psiuk- Sołtys wsi Wielki Łęck spytał się jak to jest ze zbieraniem odpłatności za śmieci , jedni płacą inni nie , musi to być jakoś rozwiązane, czy ci co nie płacą ponoszą konsekwencje.

Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta – są wysyłane upomnienia i będziemy dalej konsekwentnie ściągać opłatę.

Pan Kazimierz Karczewski – Sołtys wsi Murawki podziękował za remont sali na potrzeby wiejskie

Pan Włodzimierz Wasiek -Radny wsi Płośnica – zaproponował wystosowanie pisma w celu przetargu na kosze indywidualne na śmieci, ponieważ osoby zainteresowane nie wiedzą czy przyjechać z ofertą o postawieniu koszy na terenie całej Gminy Płośnica

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy poinformował, że w tym roku będziemy chcieli wprowadzić indywidualny odbiór śmieci, ale wymaga to czasu

Pan Kazimierz Karczewski – Sołtys wsi Murawki wskazał aby nauczyć najpierw ludzi co mają składować w te pojemniki, ponieważ mamy zbiorowe składanie śmieci i płacimy 12 zł. kwartalnie to nie jest tak dużo. Jeżeli wprowadzimy indywidualne kosze to będzie jeszcze gorzej ze składowaniem śmieci bo wzrośnie opłata za wywóz i część mieszkańców nie będzie korzystała z indywidualnych pojemników.

Pani Barbara Bartkowska – Sołtys wsi Prioma – zwróciła uwagę na instalację w Szkole , jest potrzeba zabezpieczenia.

Pan Jerzy Duda – Sołtys wsi Płośnica – zwrócił się z pytaniem w sprawie podatku od posiadania psów ponieważ część mieszkańców płaci podatek, a co zrobić z tymi, którzy nie chcą płacić.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy wyjaśnił, kto powinien płacić podatek od posiadania psa, a kto jest zwolniony, dotyczy to emerytów i gospodarzy.

Pan Henryk Grzywacz- Sołtys wsi Niechłonin wystąpił z zapytaniem kto ma płacić podatek od psa jeżeli zdał ziemię w dzierżawę na 10 lat a w podatku figuruje jako gospodarz i ma psa czy ma płacić podatek czy nie.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy poinformował, że jest ustawa która zadecydowała, że rolnik jest zwolniony z jednego psa a płaci za drugiego.

Jeżeli będziemy mieli wykaz osób, które posiadają psy, a nie płacą podatku będziemy postępować zgodnie z egzekucją podatkową co wiąże się z dłuższym czasem postępowania oraz kosztami.
Ad. pkt 14.

=========

Ze względu na wyczerpany porządek obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała wszystkim za udział i na tym zamknęła IX obrady Rady Gminy w Płośnicy.


Protokołowała :


Katarzyna Zakrzewska