PROTOKÓŁ Nr 12/3/2004

 

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 07 kwietnia

2004 roku w lokalu Urzędu Gminy  Płośnicy pod przewodnictwem

              Pana Stanisława Orłowskiego- Przewodniczącego Komisji

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 ,a zakończyło msię o godz. 15.50.

Stan osobowy Komisji- 6 osób

Obecnych na posiedzeniu wg załączonej listy obecności   - 6 osób

 

Poza gronem Komisji udział w posiedzeniu wzięli:

1.Pani Elżbieta Szymańska- Przewodnicząca rady Gminy w Płośnicy

2.Pan M. Michał Niedżwiedzki- Wójt Gminy Płośnica

3.Pani Katarzyna Zakrzewska- Sekretarz Gminy w Płośnicy

4.Pani Teresa Jędraaszek- Skarbnik Gminy Płośnica

5.Pan Kazimierz Podlasin- Zastępca Wójta Gminy Płośnica

 

 

Lista obecności stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Przebieg posiedzenia

 

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków Komisji oraz zaproszonych gości i zaproponował następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia,

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2003.

5. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności :

a/ Gminnego Ośrodka Kultury

b/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy

c/ Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

d/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na X Zwyczajną Sesję Rady 

    Gminy w Płośnicy.

7. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Ad.pkt 2.

 

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego posiedzenia           i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

Ad.pkt 3.

 

Protokół Nr11/2 / 2004 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu o1 marca 2004 roku   został wyłożony na sali narad na pól godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia           w celu umożliwienia członkom Komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołu – jednogłośnie przyjmując go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

Ad.pkt 4.

 

Pani Teresa Jędraszek  - Skarbnik Gminy, przedstawiła sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2003, szczegółowo i dokładnie omawiając poniesione wydatki i dochody                     w poszczególnych działach , rozdziałach i paragrafach budżetu w 2003 roku

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania .

Nadmieniam, że przedstawione i rozpatrywanie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Płośnica za rok 2003 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.pkt 5

 

A/

Pan Janusz Kuklewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy przedstawił sprawozdanie z działalności w zakresie upowszechniania kultury w miejscu swojej siedziby na terenie Gminy Płośnica w 2003 roku na bazie lokalowej w Gródkach, Niechłoninie, Wielkim Łęcku,.

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji poinformował zebranych , że na terenie Gminy działa klub sportowy „SPRINT” i wystąpił z zapytaniem w jaki sposób można byłoby  go dofinansować. Potrzebna jest kwota  1.000,00 zł. na opłatę sędziów podczas meczy. Czy można byłoby ten klub wprowadzić w działalność GOK.

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy poinformował, że jeżeli klub by przeszedł pod GOK to   z całą księgowość itd. choć  jako GOK nie może tak postąpić. Trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie.

Pan Konrad Sobiech – Członek Komisji – poinformował, że jeżeli jest grupa młodzieży , która chce działać to trzeba im pomóc. Trzeba będzie to sprawdzić od strony prawnej i znaleźć jakieś rozwiązanie.

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do działalności Gminnego Ośrodka Kultury – jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem przedstawionego sprawozdania  pod obrady X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

 

Przedstawione sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

 

B/

Pani Teresa Trybowska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Płośnicy przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami w : Wielkim Łęcku, Gródkach i Niechłoninie oraz punktów bibliotecznych przy Szkołach Podstawowych za 2003 rok.

Komisja nie wniosła żadnych uwag ani zastrzeżeń proponując przedłożyć niniejsze sprawozdanie Radzie Gminy.

 

Sprawozdanie z działalności GBP w Płośnicy stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

 

C/ Pani Maria Danuta Rochoń – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji oraz realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie naszej Gminy w 2003 roku.

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do działalności Komisji oraz działających przy Urzędzie Gminy Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

 

Nadmieniam, że przedstawione sprawozdanie przez Panią Pełnomocnik stanowi Załącznik Nr 5         do niniejszego protokołu.

 

 

 

D/

Pani Beata Garncarz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płośnicy przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w zakresie udzielania  pomocy wszystkim potrzebującym mieszkańcom z terenu gminy w 2003 roku

 

Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła żadnych uwag ani zastrzeżeń do pracy i funkcjonowania ww. Ośrodka – jednogłośnie opowiadając się za przedłożeniem go pod obrady X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Sprawozdanie z działalności GOPS w Płośnicy za 2003 rok stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad. pkt 6.

 

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy następujących uchwał:

 

-          uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

-          uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płośnicy

-          uchwała w sprawie obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego

-          uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Płośnica w miejscowościach Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Niechłonin, Wielki Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka

-          uchwała w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i udzielania bonifikat przy ich nabywaniu

 

 Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani  zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał jednogłośnie opowiadając się za przedstawieniem ich pod obrady X Zwyczajnej Sesji Rady Gminy     w Płośnicy

 

Nadmieniam, że projekty uchwał stanowią załącznik Nr 7-11do niniejszego protokołu

 

Ad. pkt 7

 

 Pan Tadeusz Zajdziński – Członek Komisji zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do PKS Mława w celu przywrócenia kursu autobusu na trasie Płośnica , Wielki Łęck, Przełęk, Jabłonowo, Niechłonin, Działdowo w celu dojazdu do Ośrodka Zdrowia w Płośnicy.

 

 

Ad. pkt 8

 

Ze względu na wyczerpany porządek obrad przewodniczący Komisji podziękował wszystkim             za udział, złożył życzenia świąteczne i na tym zamknął niniejsze posiedzenie Komisji

 

 

 

Protokołowała: 
  Katarzyna Zakrzewska 
                                                                     
     
Przewodniczący Komisji

 

  Stanisław Orłowski