PROTOKÓŁ Nr 11/2/2004

 

              z  posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  działającej

              przy Radzie Gminy odbytego   w dniu 01 marca 2004 roku

              w lokalu Urzędu Gminy w Płośnicy pod przewodnictwem

              Pana Stanisława Orłowskiego    Przewodniczącego  Komisji .

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00 , a zakończyło o godz. 16.45.

 

Stan osobowy Komisji  – 6 osób  .

Obecnych na posiedzeniu w/g załączonej listy obecności – 6 osób   – Załącznik Nr 1

 

Poza gronem w/w Komisji udział w posiedzeniu wzięli :

 

 1. Pani Elżbieta Szymańska – Przewodniczący Rady Gminy w Płośnicy
 2. Pan M.Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy 
 3. Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy
 4. Pan Kazimierz Podlasin  – Z-ca Wójta Gminy 
 5. Pani Katarzyna Zakrzewska – Sekretarz Gminy
 6. Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 7. Pani Renata Wodzyńska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Przemysłu, Ochrony
  Środowiska i Budownictwa
 8. Pan Jan Lemański – Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej
 9. Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,  Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych

 

 

 

                                           Przebieg  posiedzenia :

 

 

Pan Stanisław Orłowski  - Przewodniczący Komisji  otwierając posiedzenie powitał wszystkich członków  zebranych Komisji, Przewodniczących stałych komisji działających przy Radzie Gminy oraz  zaproszonych gości   , po czym  zaproponował następujący porządek obrad :

 

 1. Otwarcie posiedzenia .

 

 1. Przyjęcie porządku obrad .

 

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

 

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu Budżetu Gminy Płośnica na rok 2004. 

 

 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał proponowanych na posiedzenie IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

 

 1. Sprawy bieżące.

                                                   

7.    Wolne wnioski i zapytania.

 

 1. Zamknięcie obrad .

 

Ad.2

                                           

                  Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowany im porządek niniejszego         

     posiedzenia i przystąpili do omawiania poszczególnych jego punktów.

 

                                           

Ad.3

 

 

Protokół Nr 10/1/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu               22 stycznia 2004 roku oraz  protokół  Nr 9/8/2004 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  odbytego w dniu 02 grudnia 2003 roku został wyłożony na sali narad na pół godziny przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia w celu umożliwienia członkom komisji dokładnego zapoznania się z jego treścią.

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do zawartej treści w/w protokołów – jednogłośnie przyjmując  go w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony.

 

 

Ad.4

 

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy na prośbę Pana Stanisława Orłowskiego – Przewodniczącego Komisji przedstawiła zmiany w projekcie Budżetu Gminy Płośnica na rok 2004.

W dziale 758 rozdział 75801  § 2920 nastąpił wzrost z tytułu subwencji ogólnej budżetu państwa o kwotę 34.456,00 zł.

W dziale 756 dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zmniejszono dochody o kwotę 30.000,00 łącznie budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu do kwoty 10.171.311,00 zł.

Po stronie wydatków w dziale 750 rozdział 75095 §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększono o kwotę 8.100,00 zł. w związku z wypłatą trzynastek dla pracowników pracujących dłużej niż sześć miesięcy ( pracownicy zatrudnieni przez AWRSP).

W dziale 010 rozdział 01022 § 4210 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt z produkcji pochodzenia zwierzęcego   zwiększono o  kwotę 1000.,00 zł. z przeznaczeniem na zakup kolczykownic.

W dziale 801 rozdział 80195 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększono o kwotę 24.456,00 zł. – wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów przechodzi jako zadanie własne gminy.

Dział 758 rozdział 75818 § 4810 rezerwy  wprowadzono kwotę 11.669,00 zł.

W dziale 801 rozdział 80110 §4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 5000,00zł. , a zwiększono w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł.

W dziale 801 rozdział 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł., a zwiększono w § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00zł.- zmiana ta wynika z potrzeby zakupu ksera.

 

 

Ad.5

 

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy przedstawił i uzasadnił potrzebę podjęcia przez Radę Gminy następujących uchwał:

 

- uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny   

i podatek leśny oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

-         uchwała w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Gralewie

-         uchwała w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców wsi Gralewo

-         uchwała w sprawie przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin                   „ DZIAŁDOWSZCZYZNA”

 

Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag ani zastrzeżeń do przedstawionych projektów w/w uchwał jednogłośnie opowiadając się za przedstawieniem ich pod obrady IX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

 

Nadmieniam, że projekty uchwał stanowią załącznik Nr 1-4 do niniejszego protokołu.

 

 

Ad.6

 

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji wystąpił z zapytaniem co jest zrobione          w sprawie dalszej gazyfikacji Gródek

Pan M. Michał Niedźwiecki –Wójt Gminy jest to sprawa aktualna i jesteśmy w trakcie rozmów z gazownią

Pani Elżbieta  Szymańska – Przewodnicząca Rady Gminy – w takim budżecie jaki  jest na 2004 rok to jest to sprawa aktualna po zakończeniu wodociągów. W najbliższym czasie mamy        do zrealizowania trzy wodociągi oraz kanalizację co powoduje, że sprawa dróg, wykończeń chodników i innych prac przechodzi na  plan dalszy.

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji – wiem, że nie jest to sprawa 2004 roku tylko  sprawa kadencji.

Pan Tadeusz Zajdziński – Członek Komisji – czy już coś wiadomo z Olsztyna odnośnie chodnika

Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta – wyjaśnił, że otrzymał pismo z Olsztyna, o którym poinformowałem Radną Renate Warmińską.

Pani Maria Wodzyńska – Członek Komisji – czy będzie dokończone żwirowanie drogi

Pan M. Michał Niedźwiecki –Wójt Gminy – zobaczymy jak będzie się ta droga przedstawiała wiosną, jeżeli zaisnieje potrzeba to dowieziemy żwiru

Pan Tadeusz Zajdziński –Członek Komisji – czy będzie coś robione na drodze w Małym Łęcku obok posesji Korzeniewskiego

- czy będą składane wnioski  na zatrudnienie ludzi

Pan M. Michał Niedżwiecki – Wójt Gminy – jeżeli będzie taka możliwość zatrudnienia            to będziemy to robić w porozumieniu z Urzędem Pracy

Pan Stanisław Dudek – Członek Komisji – w II połowie roku Rada przyjęła opinię w sprawie dofinansowania szpitala jak ta sprawa wygląda na dzień dzisiejszy

Pani Teresa Jędraszek – Skarbnik Gminy – nie jestem przekonana do przekazania żywej gotówki dla szpitala

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – jest to sprawa aktualna i jeżeli będziemy mieli wolne środki  i dany sprzęt zostanie zakupiony to wspólnie zadecydujemy  w jaki sposób przekażemy pieniądze dla szpitala

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji przedstawił sytuację jaka nastąpiła            w Gospodarstwie Rolnym przy Zespole Szkół Rolniczych w Gródkach. Z dniem 01.01 2004 roku w gospodarstwie przez dyrektora został zatrudniony likwidator w osobie Pani Ireny Czarnyszewicz. Z dniem 10.01 2004 roku formalnie poprzez inwentaryzację  przejęła obowiązki jednoosobowego zarządzania gospodarstwem. Zadaniem likwidatora jest uregulowanie zobowiązań jakie byłyby do wyjaśnienia i zlikwidowanie majątku. Na koniec roku 2003 nie wypłacono trzynastek pracownikom na kwotę 5.000,00zł. Pozostała kwota 25.000,00 zł. powstała wskutek zmian cen skupu płodów rolnych, trzody chlewnej , bydła. Kwoty te wahały się w granicach 4zł, a spadły do kwoty 3 zł.. W momencie kiedy Pani likwidator przejęła gospodarstwo pracuję nadal i odpowiadam za bieżącą działalność .Około 15 marca 2004 roku wszyscy pracownicy będą zwolnieni. Co dalej będzie  niewiadomo. Oferta pracownicza w sprawie spółki została wysłana lecz nie mamy żadnej odpowiedzi. Są składane oferty o wydzierżawienie, pracownicy złożyli ofertę na użyczenie zasiewów .Cel takiej likwidacji jest nie wiadomy, takie są koszty i wyprzedaje się majątek. Zaprzestano krycia loch, wywieszono ofertę na przetarg koni, których jest szesnaście sztuk. Jest próba opracowania koncepcji takiego gospodarstwa jak w Malinowie. Jednak Rada Powiatu nie dyskutowała       na ten temat. Z 12 osób jest w tej chwili sześć , którzy chcą przystąpić do spółki.

 

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca Komisji Rolnictwa – czy my coś możemy zrobić     w tym kierunku

Pan Stanisław Orłowski – Przewodniczący Komisji Budżetu – myślę, że nie możemy już nic zrobić

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – wspominałem już o tym na Komisji Rolnictwa      i uważam, że my jako Radni powinnyśmy zając stanowisko w sprawie przekształcenia gospodarstwa w spółkę pracowniczą . Rada gminy ma prawo zajmować stanowisko               w sprawach, które mają miejsce na terenie  naszej gminy.

Pani Maria Wodzyńska – Członek Komisji czy będą dopłaty do paliwa i w jakiej kwocie

Pan Kazimierz Podlasin – Z-ca Wójta wartość bonu paliwowego wynosi 22,40 zł. ale nie ma do tego jeszcze komentarza , czy będzie to kwota przyznana na I półrocze 2004 r. czy na cały ten  rok

Pan Paweł Rozentalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – kiedy będą worki                  na składowanie śmieci

Pan Kazimierz  Podlasin – Z- ca Wójta – worki powinniśmy już dostać

Pan Konrad Sobiech – Członek Komisji Budżetu i Finansów - co będzie robione w sprawie remontu Domu Kultury w Niechłoninie

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – jest wysłane zgłoszenie do PZU i czekamy na ich przedstawiciela.

Pani Bożena Kowalska – Przewodnicząca Komisji Oświaty – czy będzie coś robione w sprawie odwodnienia części wody od posesji

Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – jest to sprawa do sprawdzenia w terenie             jak wygląda ta sytuacja

Pani Renata Warmińska – Przewodnicząca  Komisji Rolnictwa – czy będzie pomoc                dla rolników  w wypełnianiu wniosków

 

 Pan M. Michał Niedźwiecki – Wójt Gminy – będą zatrudnione dwie osoby przez Urząd Pracy

 Pan Tadeusz Zajdziński – Członek Komisji – zgłasza potrzebę nowej lampy w kierunku     

 przystanku.

  

 

 

Protokołowała:                                                                              Przewodniczący Komisji

 

 

                                                                                                              Stanisław Orłowski