Uchwała Nr IX/1/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 12 marca 2004 roku

 

 

w sprawie budżetu na rok 2004.

 

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(z 2001 roku Dz.U. Nr 142,poz.1591 zm. Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz.220,    Nr 62,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.109, art.124, ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych      ( z 2003 r.,Dz.U. Nr 15, poz.148, zm.Dz.U. z 2003 roku, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594,   Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851):

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.1.Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 10.171.311 zł, zgodnie z załącznikiem    Nr 1 i 1a.

 

2.Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje w szczególności:

 

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 395.960 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 50.000 zł.

 

§2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 10.074.537 zł zgodnie z załącznikiem  .  

         Nr 2

 

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

 

1) wydatki bieżące kwotę 6.622.862 zł, w tym na:

 

a)   wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.010.094

 

b)   dotacje 262.200 zł

 

c)   wydatki na obsługę długu Gminy 150.000zł

 

2)  wydatki majątkowe w 2004 roku w wysokości 3.451.675 zł

 

a)       wydatki inwestycyjne na 2004 rok w wysokości 3.422.500zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5

 

3)  Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje ponadto:

 

a)   wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 395.960 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

b)   Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.000zł.

 

§3.1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 96.774 zł przeznacza się na rozchody:

a)   spłatę rat kredytu w kwocie 96.774 zł

2.Wolne środki w kwocie 519.866zł przeznacza się na:

 

a)  spłatę kredytu w kwocie 219.866zł

b)  spłatę pożyczki w kwocie 300.000zł

 

§4.1.Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec 2004 roku w wysokości 2.404.040zł i  lata następne wynikające z

planowanych zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

2. Uchwala się przychody w wysokości 519.866zł i rozchody w wysokości 616.640zł stanowiące załącznik nr 6.

 

§5.Uchwala się dotacje dla:

 

a)      samorządowych instytucji kultury w wysokości 262.200zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§6.Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 

a)  przychody 6.300zł

b) wydatki 20.000zł

c) zgodnie z załącznikiem nr 9.

 

§7.Tworzy się rezerwę ogólną w kocie 11.569zł.

 

§8.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia długu publicznego w wysokości 300.000zł.

 

2.Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań wynikających z tytułu kredytów i  

         pożyczek w wysokości 616.640zł.

 

§9.Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

 

1)     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego  niedoboru budżetowego do wysokości 2.700.000zł.

 

2)     dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i  paragrafami w obrębie działu z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami.

 

3) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

 

§10.Wójt opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże 

        zainteresowanym jednostkom.

 

§11.1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.

       2. Wójt niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa   

           Warmińsko- Mazurskiego.

 

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                              Elżbieta Szymańska