UCHWAŁA Nr X/20/ 2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia   29kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: sprzedaży najemcom lokalu mieszkalnego Nr 8 w budynku wielorodzinnym Nr 35 rzy ulicy Dworcowej w Płośnicy oraz udziałem we współwłasności zabudowanejdziałki nr 325/3 z mapy 2.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 34 ust. 1 pkt3, art. 37 ust. 2 pkt1, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje:

 

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców Państwu Katarzynie i Krzysztofowi Świniarskim  lokal mieszkalny Nr 8 w budynku wielorodzinnym nr 35 przy ulicy Dworcowej w Płośnicy wraz z pomieszczeniem gospodarczym w budynku użytkowym oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki nr 325/3 z mapy 2 za cenę 9. 253,00 zł( słownie: dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy zł. )Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą udziału we własności wspólnych części i urządzeń budynku, z którego lokal wydzielono.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Szymańska