UCHWAŁA  Nr X/19/04

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 29 kwietnia 2004roku

 

 

 

w sprawie: sprzedaży najemcom lokalu mieszkalnego Nr 6 w budynku wielorodzinnym Nr 35  przy ulicy Dworcowej w Płośnicy wraz z pomieszczeniem garażowym w budynku użytkowym i dwoma pomieszczeniami przynależnymi Nr 3 i 4  w piwnicy oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki  325/3 z mapy 2.

                               

                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 34 ust.1 pkt3, art. 37 ust. 2 pkt. 1 , art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) Rada Gminy w Płośnicy   uchwala  co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  na rzecz najemców  Państwu Aleksandrze i Witoldowi Szymańskim lokal  mieszkalny Nr 6 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy Dworcowej w Płośnicy wraz z pomieszczeniem garażowym w budynku użytkowym i dwoma pomieszczeniami przynależnymi Nr 3 i 4 w piwnicy oraz  udziałem we współwłasności zabudowanej  działki nr 325/3 z mapy 2 za cenę: 17.521,00 zł,słownie: siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia  jeden zł. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną  sprzedażą udziału we własności wspólnych części i urządzeń budynku, z którego lokal wydzielono.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                      Elżbieta Szymańska