U C H W A Ł A  Nr X/18/04

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 29 kwietnia 2004roku

 

 

 

w sprawie: sprzedaży najemcom lokalu mieszkalnego Nr 5 w budynku wielorodzinnym Nr 35   przy ulicy Dworcowej w Płośnicy wraz udziałem we współwłasności zabudowanej   działki  325/3 z mapy 2.

 

                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 34 ust.1 pkt3, art. 37 ust. 2 pkt. 1 , art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) Rada Gminy w Płośnicy

u c h w a l a  co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  na rzecz najemców  Państwu Małgorzacie i Jackowi Wiórgowskim  lokal  mieszkalny Nr 5 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy Dworcowej w Płośnicy oraz  udziałem we współwłasności zabudowanej  działki nr 325/3 z mapy 2 za cenę: 11.971,00 zł, słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden zł. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną  sprzedażą udziału we własności wspólnych części i urządzeń budynku, z którego lokal wydzielono.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                         

                                                                                                Elżbieta Szymańska