U C H W A Ł A  Nr X/16/04

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 29 kwietnia 2004roku

 

 

w sprawie: sprzedaży najemcom lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku wielorodzinnym Nr 35  przy ulicy Dworcowej w Płośnicy wraz z pomieszczeniem gospodarczym w  budynku użytkowym oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki  325/3 z mapy 2.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku   o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ), art. 34 ust.1 pkt. 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1 , art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce  nieruchomościami ( Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) Rada Gminy w Płośnicy  u c h w a l a  co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym  na rzecz najemców  Państwu Danucie i MarianowiPilanc lokal  mieszkalny Nr 3 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy Dworcowej w Płośnicy wraz z pomieszczeniem  gospodarczym w budynku użytkowym oraz  udziałem we współwłasności zabudowanej  działkinr 325/3 z mapy 2 za cenę: 12.685,00 zł, słownie : dwanaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć zł. Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną  sprzedażą udziału we własności wspólnych części i urządzeń budynku, z którego lokal wydzielono.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                     Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                      Elżbieta Szymańska