UCHWAŁA Nr X/15/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia   29 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie: sprzedaży najemcom lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy Dworcowej w Płośnicy wraz z dwoma pomieszczeniami przynależnymi Nr 1 i 2 w piwnicy oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki nr 325/3 z mapy 2.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 34 ust. 1 pkt. 3,  art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje:                  

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców Państwu Jolancie i Janowi Obarek lokal mieszkalny Nr 2 w budynku wielorodzinnym nr 35 przy ulicy Dworcowej w Płośnicy wraz z  dwoma pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki nr 325/3 z mapy 2 za cenę 8.359,00 zł( słownie osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć zł. ) Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą udziału we własności wspólnych części i urządzeń budynku, z którego lokal wydzielono.

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

               Elżbieta Szymańska