UCHWAŁA Nr X/14/ 2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia   29 kwietnia  2004

 

w sprawie: sprzedaży najemcom lokalu mieszkalnego Nr 1 w budynku wielorodzinnym Nr 35 przy ulicy Dworcowej w Płośnicy wraz z pomieszczeniem gospodarczym w budynku użytkowym oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki nr 325/3 z mapy 2.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), art. 34 ust. 1  pkt. 3, art. 37 ust. 2 pkt. 1, art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje:                  

§1.   Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców Państwu Melanii i Bogdanowi Gałaj  lokal mieszkalny Nr 1 w budynku wielorodzinnym nr 35 przy ulicy Dworcowej w Płośnicy wraz z pomieszczeniem gospodarczym w budynku użytkowym oraz udziałem we współwłasności zabudowanej działki nr 325/3 z mapy 2 za cenę 6.279,00 zł ( słownie sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć zł. )Sprzedaż lokalu mieszkalnego następuje z jednoczesną sprzedażą udziału we własności wspólnych części i urządzeń budynku, z którego lokal wydzielono.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy               Elżbieta Szymańska