Uchwała Nr X/13/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie: zmian Budżetu Gminy Płośnica na 2004 rok.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn.zm.) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

 

§1.Dokonać zmian Budżetu Gminy Płośnica o kwotę 65.844zł w dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 do uchwały.

 

1.         Dokonać zmian w inwestycjach gminnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

 

2.         Ogólna kwota budżetu po zmianach wynosi:  dochody  10.266.767,  wydatki–  10.169.993zł

 

 

§2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004 oraz podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Szymańska