U c h w a ł a  Nr X/12/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie : określenia zasad sprzedaży  lokali mieszkalnych i udzielania bonifikat przy ich   nabywaniu.  

 

                 Na podstawie  18 ust.2 pkt. 9 lit a  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 Nr 80 poz. 717 i z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 34 ust.1 i 6 art. 67 ust.1 i 3, art. 68 ust.1 pkt.7 i ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2000 Nr 46 poz. 543 , z 2001r. Nr 129, poz. 1447Nr 154 poz. 1800; z 2002, Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; Nr 200 , poz. 1682 i  z 2003 r. Nr 80, poz.  720 Nr 80, poz. 721 Nr 80, poz. 717; Nr 162 poz. 1568)  Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje:

 

§ 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych , na rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu następuje w trybie bezprzetargowym , za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego , równą wartości lokalu.

 

§ 2. Nieruchomość sprzedawana  w trybie bezprzetargowym jako lokal mieszkalny stosuje się następujące bonifikaty od wartości określonej przez biegłego rzeczoznawcę :

a). 55 % przy wykupie lokalu mieszkalnego za gotówkę ,

b). 40 % przy wykupie lokalu mieszkalnego na raty z okresem spłacenia do dwóch lat ,

c). 25 % przy wykupie lokalu mieszkalnego na raty z okresem spłacenia dłuższym niż dwa  

     lata.

 

Najemca z uwzględnieniem  bonifikaty może kupić z zasobów gminnych tylko jeden  lokal mieszkalny.

 

1. Jednorazowa zapłata i pierwsza rata w wysokości 10 % ceny lokalu ( po uwzględnieniu   bonifikaty) płatna jest   najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego ( umowy sprzedaży).

2. Pozostałe roczne raty płatne będą w terminie do dnia 31 marca każdego roku, poczynając od  roku następnego po dniu zawarcia sprzedaży ( aktu notarialnego).

3. Należność rozłożona na raty jest oprocentowana przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

4. Wierzytelności Gminy w stosunku do nabywcy  lokalu z tytułu nie zapłaconej ceny sprzedaży  podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki na lokalu  mieszkalnym.

 

 

§ 3. Przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nabywca lokalu mieszkalnego nie może  posiadać  zaległości czynszowych.

      1.  Osoba, która nabyła lokal w systemie  ratalnym  i chce go zbyć  przed spłaceniem  zadłużenia musi uiścić  pełną  kwotę zadłużenia  przed jego zbyciem.

 

§ 4.Sprzedaż lokali mieszkalnych następuje z jednoczesną sprzedażą udziału we  współwłasności wspólnych części i urządzeń budynku z którego lokal wydzielono oraz udziału we własności   działki związanej z budynkiem.

 

1.       Jeżeli w budynku został sprzedany lokal wraz z udziałem we własności wspólnych części i urządzeń budynku z którego  lokal wydzielono , sprzedaż pozostałych lokali   następuje w tej  samej formie.

 

§ 5. Gmina może żądać  zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji , jeżeli nabywca lokalu przez upływem 5 lat , licząc od dnia jego nabycia , zbył lub wykorzystał  lokal na inne cele niż mieszkaniowe. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.

 

§ 6. Obciąża się nabywcę lokalu poniesionymi kosztami związanymi:

 

    - wyceną dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego;

    - obsługą geodezyjną ;

    - ze sporządzeniem umowy notarialnej;

- ustanowieniem hipoteki;

 

2. Potencjalni nabywcy lokali przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, przed   przystąpieniem do przetargu  wpłacą wadium stanowiące 10 % podstawy wartości lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.                                 

                                                                                                           

                                                                                                   Przewodnicząca  Rady Gminy

 Elżbieta Szymańska