Uchwała Nr X/11/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 29 kwietnia 2004 rok

 

zmieniająca uchwałę w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Płośnica w miejscowościach Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Niechłonin, Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka.

 

Na podstawie art.18 ust.2. pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 roku Nr23, poz.220;Nr62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806 z 2003 roku  Nr 80,poz.717; Nr 162, poz.1568) i art.24 ust.1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747 , z 2002 roku Nr 113,poz.984 ) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

 

§1. W §3 uchwały Nr IX/5/2004 roku Rada Gminy w Płośnicy z dnia 12 marca 200roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Plośnica w miejscowościach, Skurpie, Płośnica, Turza Mała, Gródki, Przełęk, Niechłonin, Wielki Łęck, Mały Łęck, Rutkowice, Jabłonowo, Zalesie i Gruszka wyrazy „01kwietnia 2004 r” zastępuje się wyrazami „01.czerwca 2004 r.”

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

 Elżbieta Szymańska