Uchwała Nr X/10/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 29 kwietnia 2004 roku

 

 

w sprawie: obniżenia wysokości dodatku mieszkaniowego do 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 6 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy w Płośnicy uchwala co następuje:

 

§ 1. Obniża się o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni, przy ustalaniu dodatku mieszkaniowego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Szymańska