Uchwała   Nr X/9/2004

Rady  Gminy  w  Płośnicy

z dnia 29 kwietnia 2004 rok

 

w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płośnicy

                       

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591,  z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 Nr 13 poz.123, z 2002 r Nr 41 poz. 364, z 2003 Nr 96, poz. 874, Nr 162 poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 i 2004 Nr 11, poz. 96) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

 

§1. Nadać statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Płośnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego.

 

 

 

 

                                                                                                                                           

 

                                                                              

 

                                                                           Przewodnicząca Rady Gminy

              Elżbieta Szymańska