Uchwała Nr X/8/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia  29 kwietnia 2004 roku

 

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku,Nr142,poz.1591 ze zmianami; Dz.U. z 2002 roku Nr23,poz.220;Nr 62,poz.558; Nr 113, poz.984;Nr 153, poz.1271;  Nr 214, poz.1806 z 2003 roku Nr 80, poz.717; Nr 162,poz.1568) oraz art. 41 ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2002 roku Nr 147,poz.1231; Nr 167,poz.1372; z 2003 roku Dz.U. Nr 80,poz.719; Nr 122,poz.1143)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§1.  Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2. Traci moc uchwała Nr III/4/2003 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 30 stycznia 2002 roku  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

 

§3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

 Elżbieta Szymańska