Uchwała Nr IX/6/2004

Rady Gminy w Płośnicy

z dnia 12 marca 2004 roku 

w sprawie: przyjęcia zmian Statutu Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYZNA”

 

 

            Na podstawie art.67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Płośnicy uchwala, co następuje:

§1. 

Przyjąć zmiany Statutu Ekologicznego Związku Gmin „DZIAŁDOWSZCZYZNA” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy        

                                                                                                                                                                                                 Elżbieta Szymańska