Uchwała Nr IX/3/2004
Rady Gminy w Płośnicy
z dnia 12 marca 2004 roku

w sprawie: ustalenia wzorów informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny                      
                   i podatek leśny oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości,     
                   podatek rolny i podatek leśny
.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.              z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806 i z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1560) oraz art.6 ust.6 i art.6 ust.9 pkt 1 oraz art.6 ust.13 ustawy dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r., Nr 9 poz.84, Nr 200, poz.1683            i z 2003r. Nr 96 poz.874 i Nr 110 poz.1039), art.6a ust.5, art.6a ust.8 pkt1 i art.6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. N r 94, poz.431, z 1994r. Nr 1 poz.3, z 1996r. Nr 91 poz.409, z 1997r. Nr 43 poz.272, Nr 137 poz.926 i z 1998r. Nr108 poz.681, z 2001r. Nr 81 poz.875, z 2002r. Nr 200 poz.1680, z 2003r. Nr 110 poz.1039, Nr 162 poz.1568) oraz art.6 ust.2, art.6 ust.5 pkt 1 i art.6 ust.9 ustawy          z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.1682 ze zm.) Rada Gminy Uchwala, co następuje:

 § 1. 1. Ustala się wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych na podatek od nieruchomości
             składanych przez osoby fizyczne stanowiący załącznik nr1 do niniejszej uchwały.
         2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości składanych przez osoby prawne, jednostki    
             organizacyjne oraz spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji
             Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego
              Lasów Państwowych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
         3. Ustala się wzór informacji o gruntach na podatek rolny składanych przez osoby fizyczne stanowiący
             załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
         4. Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, 
             w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej        
             Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych stanowiący załącznik   nr 4 do
             niniejszej uchwały.
         5. Ustala się wzór informacji o lasach na podatek leśny składanych przez osoby fizyczne stanowiący
             załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
         6. Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny składany przez osoby prawne, jednostki organizacyjne,
            w tym spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz
             jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowiący załącznik nr 6                                                          
            do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płośnica.

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Płośnica z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie               
        ustalenia wzoru wykazu od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny 
        i leśny.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego                   
        i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 


                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                  Elżbieta Szymańska