Zarządzenie Nr 19/2004

Wójta   Gminy   Płośnica

z dnia 03 marca 2004 roku 

 

w sprawie: powołania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy.

 

 

 

            Na podstawie art.15 ust.3 – ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 roku, Nr 13, poz.123 z późn.zm.) postanawiam, co następuje:

 

§1

Powołuję Pana Janusza Kuklewicz z dniem 01marca 2004 roku na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy.

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                Wójt Gminy

                                                                                M. Michał Niedźwiecki