Zarządzenie Nr 20/2004

Wójta gminy Płośnica

z dnia 26 marca 2004 roku 

w sprawie: przyjęcia sprawozdania budżetu Gminy Płośnica.

            Na podstawie art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15, poz.148 z późn. zm) art.14, pkt 5 ustawy z dnia 07 października       1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 55,poz.577) Wójt Gminy Płośnica postanawia:

§1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2003 według którego:

-         plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 7.571.632zł

-         wykonanie 7.555.611zł

-         plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 9.431.999zł

-         wykonanie 8.896.974zł

 §2.

Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać:

1.Radzie Gminy.

2.Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany dla przepisów prawa miejscowego.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Płośnica 

                                                                                                  M. Michał Niedźwiecki